Uroczysta Sesja Rady Gminy z okazji 15-lecia Samorządu Terytorialnego
      Dnia 01 czerwca 2005 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy z okazji 15-lecia Samorządu Terytorialnego. Na uroczystość przybyli:       Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Borowie Pan Albert Baran powitał przybyłych gości.      W wystąpieniach zaproszonych gości podsumowano minione 15 lat istnienia Samorządów Terytorialnych.

      Wójt Gminy Borowie w swoim wystąpieniu powiedział:

"Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Panie Starosto
Szanowni Państwo

      15 lat temu, 27 maja 1990 roku weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym, od tego też czasu zaczęła się w Polsce poważna reforma struktur państwowych. Prawdziwa demokracja na szczeblu lokalnym stała się rzeczywistością. Ustawa o samorządzie terytorialnym stanowi, iż mieszkańcy Gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową, nadaje Gminie osobowość prawną a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym między innymi zaspakajanie potrzeb w zakresie ładu przestrzennego, dróg gminnych, wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i wielu innych spraw. Początkowo rada liczyła 18 radnych, a organem wykonawczym był Zarząd Gminy. Wielokrotne zmiany ustawy samorządowej spowodowały, iż od wyborów samorządowych w 2002 roku rada liczy 15 radnych, organem wykonawczym stał się Wójt wybierany w bezpośrednich wyborach przez wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy. „Człowiek powinien próbować pozostawić po sobie jakiś ślad. Wtedy życie, nawet jeśli nie jest łatwe, będzie pełniejsze. Tym śladem może być wszystko, co jest dziełem naszej aktywności, pod warunkiem, że nie powstała kosztem innego człowieka lub przeciwko niemu" Zacytowane słowa Feliksa Falka, znanego reżysera doskonale oddają treść naszej samorządowej działalności. W naszej codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnej staramy się budować lepsze jutro, nie wyrządzając krzywdy drugiemu człowiekowi. Pozwólcie Państwo, że pokrótce odtworzę minione 15 lat naszej wspólnej pracy i osiągnięcia z tym związane:

Rok 1990- dokończono zadanie pn. budowa wodociągów dla wsi Łopacianka, Chromin, Chrominek z ujęcia Prawda Stara o długości sieci wraz z przyłączami 12 km dla 160 gospodarstw.
Rok 1991 - Rozpoczęcie budowy gazociągu we wsi Głosków - Dudka
Rok 1992 - Opracowanie programu gazyfikacji Gminy, dofinansowanie budowy strażnic w Głoskowie i Jaźwinach
Rok 1993 - Współfinansowanie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Garwolin-Parysów-Borowie - Miastków wraz ze stacjami redukcyjnymi
Rok 1994 - Bodowa wodociągu dla wsi Gościewicz - Brzuskowola- Filipówka o długości ponad 18 km dla 126 gospodarstw. Budowa gazociągu we wsiach Głosków - Dudka i Jaźwiny
Rok 1995 - Budowa gazociągu we wsi Nowa Brzuza i Stara Brzuza oraz w Borowiu
Rok 1996 - Budowa mostu w Łętowie, rozpoczęcie budowy gazociągu we wsiach Laliny i Chromin. Łączna długość sieci gazociągowej wynosi 29,5 km w 8 wioskach dla 154 gospodarstw
Rok 1997 - Budowa wodociągu we wsi Jaźwiny i Gózd o długości sieci wraz z przyłączami 9 km dla 73 gospodarstw. Modernizacja kotłowni węglowych na gazowe i olejowe w szkołach Laliny, Iwowe , Borowie, Głosków i Brzuskowola oraz GOK i SPZOZ
Rok 1998 - Zakończenie budowy wysypiska nieczystości stałych, wykonanie I etapu wodociągu Jamielne - Iwowe, odwiert studni w Kamionce, wykonanie nawierzchni asfaltowej 700 mb na odcinku Brzuza - Gościewicz
Rok 1999 - Dokończono finansowanie zadania modernizacji kotłowni z roku 1997, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Twowem o długości ponad 14 km dla 97 gospodarstw, wykonano projekt techniczno - budowlany ASUW w Kamionce wraz z siecią wodociągową dla wsi Kamionka, Borowie, Nowa Brzuza i Stara Brzuza
Rok 2000 - Wybudowano ASUW w Kamionce za kwotę ponad l min zł, wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami we wsiach Kamionka, Borowie, Nowa Brzuza i Stara Brzuza o długości blisko 22 km dla 263 gospodarstw domowych, budowa dróg o nawierzchni betonowej w Iwowem, Lalinach i Jaźwiny - Gózd, oraz Borowie - Kamionka o łącznej długości 4,5 km oraz dróg o nawierzchni asfaltowej w Głoskowie i Brzuzie o łącznej długości l km
Rok 2001 - Opracowano projekt wodociągu dla wsi Dudka Łętów, Głosków, Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi i Laliny. Wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości blisko ł 8,5 km dla 213 gospodarstw, Wybudowanie I etapu oświetlenia ulicznego w Słupie Pierwszym, budowa drogi o nawierzchni betonowej w Jaźwinach, Budowa chodnika w Borówki, przebudowa dachu, zakup nowoczesnego unitu stomatologicznego, autoklawu i USG dla SP ZOZ
Rok 2002 - wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami dla wsi Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Laliny i Nowa Brzuza przy stacji PKP o łącznej długości blisko 23 km dla 272 gospodarstw, W roku 2002 zakończono wodociągowanie Gminy, korzysta z niego ponad 1200 odbiorców oraz ponad 400 odbiorców wsi Goździk i Unin z Gminy Górzno. 100 % Gminy jest zwodociągowania a korzysta z sieci 97 % gospodarstw. Wybudowano drogi o nawierzchni betonowej we wsi Dudka i Chromin o długości 2,5 km, Wybudowano II etap oświetlenia ulicznego we wsi Słup Pierwszy, Budowa chodnika w Borowiu, Oddano do użytku nowo wybudowaną świetlicę wiejską w Słupie Pierwszym, modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Lalinki
Rok 2003 - Zakupiono l ha gruntu pod oczyszczalnię ścieków, Przekazano 50 % środków na zakup samochodu dla Policji, utwardzono tłuczniem ponad 8 km dróg oraz oraz położono nawierzchnię asfaltowana ponad 2,5 km odcinku drogi. Zakończono budowę III etapu oświetlenia ulicznego we wsi Słup Pierwszy, dokonano wymiany okien w budynku Gimnazjum w Borowiu, dokonano wymiany oświetlenia ulicznego we wsi Głosków, Wilchta, Borowie oraz Słup Pierwszy, Budowa chodnika w Borowiu
Rok 2004 - Opracowano projekt oczyszczalni ścieków w Borowiu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Borowie, Nowa Brzuza i Stara Brzuza, utwardzono tłuczniem ponad 8 km dróg oraz pokrytą emulsją asfaltową 5,5 km dróg. Rozpoczęto I etap remontu siedziby Urzędu Gminy, odrestaurowano zabytkową dzwonnicę wraz z kruchtą w Borowin, dokonano wymiany okien wraz z dociepleniem ścian budynku Szkoły w Borowiu, dokonano wymiany okien wraz z dociepleniem ścian budynku oraz wymieniono dach w GOK w Borowiu, wykonano kapitalny remont Sali gimnastycznej wraz z wymianą otworów okiennych oraz docieplono i wykonano elewację na części budynku Gimnazjum w Borowiu, dokonano wymiany okien oraz remontu świetlicy i klasy zerowej w Zespole Szkół w Głoskowie, wykonano projekt hali sportowej przy Gimnazjum w Borowiu oraz projekt rozbudowy gimnazjum w Borowiu, dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla OSP Głosków. Wykonano projekt i wybudowano linię oświetlenia ulicznego na odcinku Głosków - Wilchta, wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Borowiu przy ul. Garwolińskiej i Kościelnej oraz wybudowano linię oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej. Dokonano wymiany lamp oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Chromin i Łopacianka, zakupiono 0,98 ha gruntów pod poszerzenie cmentarza grzebalnego w Borowiu, opracowano projekt budowy chodnika w Głoskowie. Kontynuowana jest budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilchta oraz strażnicy w Borowiu. Do niewątpliwych sukcesów 15- lecia należy też stelefbnizowanie Gminy, Miło mi poinformować Państwa, że kolejne piętnastolecie rozpoczynamy nowymi bardzo kosztownymi, a Jednocześnie tak bardzo potrzebnymi inwestycjami, między innymi: budową oczyszczalni ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej na co został ogłoszony przetarg, oraz rozbudową Gimnazjum w Borowin na co podpisaliśmy Już umowę z wykonawcą.
      W ostatnich kilku latach tego 15 - lecia miałem zaszczyt i przyjemność współpracować i kontaktować się z wieloma z Was. Od 1998 roku będąc Wójtem Gminy sam doświadczyłem samorządowego trudu. W swojej pracy opinie i uwagi społeczności lokalnej zawsze wysoko ceniłem i z Waszego doświadczenia i mądrości niejednokrotnie korzystałem. Dzięki naszej wspólnej pracy i poświęceniu Nasza mała ojczyzna jaką jest gmina Borowie zmieniła i nadal zmienia swoje oblicze. Przyjmijcie więc szanowni państwo ode mnie i Pana Przewodniczącego słowa uznania i podziękowania. Wszystkim zaproszonym gościom, radnym, pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom, oraz kierownikom jednostek organizacyjnych składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za wspólną troskę o rozwój samorządności lokalnej. Życzę dużo zdrowia oraz pomyślności w realizacji zamierzeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy."

      Wszystkim zaproszonym gościom Wójt Gminy Borowie wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli pamiątkowe statuetki.<< wstecz