UROCZYSTA XXXIV SESJA RADY GMINY BOROWIE POŚWIĘCONA XX-LECIU ISTNIENIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

      31 maja 2010 roku w Publicznym Gimnazjum w Borowiu odbyła się XXXIV uroczysta sesja Rady Gminy Borowie z okazji XX-lecia istnienia samorządu terytorialnego w Polsce oraz podsumowująca działalność samorządu gminy Borowie.

Uroczysta sesja Rady Gminy otwarta przez Pana Alberta Barana Przewodniczącego rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego a następnie przywitaniem zaproszonych gości. Następnie przedstawiony został następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.
 7. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy.
 8. Prezentacja dokonań samorządu Gminy Borowie w 20-leciu istnienia.
 9. Wystąpienia zaproszonych gości.
 10. Wręczenie okolicznościowych medali i podziękowań.
 11. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
      Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej Sesji radni rady gminy podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

      Pan Wiesław Gąska Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między Sesjami a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie z okazji dwudziestolecia istnienia samorządu terytorialnego w Polsce i dokonań władz samorządu gminy Borowie:

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Pani Poseł,
Panowie Starostowie,
Szanowni Państwo!

      Po czterdziestu latach nieobecności, w 1990 roku restytuowano samorząd terytorialny. Stało się to możliwe dzięki determinacji wielu działaczy opozycyjnych, którzy w sierpniowym zrywie roku 1980 zadbali o umieszczenie wśród tez gdańskich, zapisu o samorządzie terytorialnym, a następnie w trakcie niełatwych debat okrągłego stołu doprowadzili do wyodrębnienia stolika samorządowego i ustaleń, że elementem ustroju nowej Rzeczypospolitej stanie się samorząd terytorialny.
      4 czerwca 1989 roku prawdziwie demokratycznie wybrany Senat stał się zalążkiem przyszłych prac legislacyjnych, a Sejm powołał Komisję do spraw Samorządu Terytorialnego, która od listopada 1989 roku do pierwszych dni marca 1990 roku, wypracowała ostateczny tekst projektu ustawy o samorządzie terytorialnym. W dniu 8 marca 1990 roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym.
      Ustawa ta nadała Gminie osobowość prawną a jej mieszkańcy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym między innymi zaspakajanie potrzeb w zakresie ładu przestrzennego, dróg gminnych, wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty , kultury i wielu innych spraw.
      Zwieńczeniem tych działań był dzień 27 maja 1990 roku, dzień w którym przeprowadzono pierwsze po II wojnie Światowej prawdziwie wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. Prawdziwa demokracja na szczeblu lokalnym stała się rzeczywistością. Początkowo rada liczyła 20 radnych, a organem wykonawczym był Zarząd Gminy. . Wielokrotne zmiany ustawy samorządowej spowodowały, iż od wyborów samorządowych w 2002 roku rada liczy 15 radnych, organem wykonawczym jest Wójt wybierany w bezpośrednich wyborach przez wszystkich uprawnionych mieszkańców Gminy.
      Dalszy rozwój prawa samorządowego łącznie z restytucją powiatów i powołaniem po raz pierwszy w historii samorządu polskiego – samorządu województwa, był w pewnym sensie tylko oczywistą konsekwencją rewolucji ustrojowej roku 1990.
      Zdecydowane odrzucenie obcego ustrojowo systemu rad narodowych i powrócenie do tradycji polskiego samorządu terytorialnego, było jednoznacznym sygnałem dla całej Europy, że Polska powraca do niej po latach politycznego ograniczenia swobody wyboru ustroju. Sygnał ten zaowocował naszą późniejszą akcesją do Unii Europejskiej.
      Perspektywa 20 lat jest oczywiście za krótka, aby czynić bardziej uzasadnione i rozbudowane analizy oraz oceny Polski samorządowej. Jesteśmy w trakcie piątej kadencji rad gmin, w tym drugiej kadencji gmin w nowym kształcie ustrojowym, związanym z wprowadzeniem jednoosobowych organów wykonawczych, jakimi są Wójtowie i Burmistrzowie, wybieranych bezpośrednio przez mieszkańców gmin.
      Wydaje się jednak, że Polacy znają ducha samorządowego, że dobrze czują się w swoich „małych ojczyznach”, że patriotyzm lokalny przestaje być synonimem prowincjonalności i zaściankowości. Dzięki wprowadzeniu samorządów gminnych nastąpiło pogłębianie demokratyzacji życia lokalnego, upodmiotowienie mieszkańców, zapewnienie większego i bardziej bezpośredniego dostępu do władzy publicznej. Muszą temu jednak towarzyszyć dalsze przemiany, takie jak przebudowa systemu finansów publicznych i usamorządowianie tych wszystkich zadań publicznych, które z oczywistych powodów nie powinny być wykonywane przez państwo i jego administrację rządową. Za tymi działaniami Państwo powinno przekazywać środki finansowe w pełni pokrywające koszty tych zadań. Dwudziesta rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego to dobra okazja do refleksji i podsumowań minionego okresu. Spojrzenie z tej perspektywy uświadamia, jak wiele już w tej dziedzinie osiągnęliśmy.
      Te 20 lat może być bez wątpienia powodem do dumy. Samorząd terytorialny moim zdaniem zdał egzamin z samodzielności i efektywności podejmowanych działań na rzecz swoich mieszkańców z wynikiem bardzo dobrym. Przy utrzymującej się tendencji spadku zaufania do polityki i instytucji publicznych, władze samorządowe wciąż cieszą się wysokim poziomem społecznego uznania. Rok dwudziestolecia samorządu terytorialnego przypomina w pewnym sensie początki przemian z roku 1990 r. Dziś, podobnie jak wtedy, znajdujemy się w nowej sytuacji. Stoją przed nami nowe wyzwania, ale również ogromne szanse. Z jednej strony stoimy przed niezwykle groźnym problemem demograficznym, o którym jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał ale równocześnie otworzyły się możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Szybki rozwój współczesnej gospodarki, a także stale rosnące wymagania mieszkańców motywują nas do myślenia niestandardowego, szukania nowych efektywnych metod organizacji i zarządzania. Samorząd, przy całej swojej specyfice, w coraz większym stopniu staje się organizacją w której potrzebna jest młoda i dobrze wykształcona kadra, która ciągle musi się uczyć, podobną do wielu innych, zorientowanych na zaspokajanie potrzeb mieszkańców.
      Niepokojące od kilku lat jest jednak to, że w ramach działań decentralizacyjnych przerzucana jest odpowiedzialność za wiele, podstawowych dla Państwa dziedzin życia na samorządy gmin i miast. Problem w tym, że przekazywanie zadań określanych przez ustawodawcę jako zadań własnych gminy, a także jako zadań zleconych, najczęściej nie idzie w parze ze środkami finansowymi koniecznymi do ich realizacji. To jest często jawne łamanie konstytucyjnego prawa w tym względzie.
      Szanowni Państwo, za chwilę przedstawimy prezentację multimedialną w której zaprezentujemy w skrócie dorobek mijającego 20 - lecia samorządu Gminy Borowie. Stąd też w kilku zdaniach przedstawię tylko najważniejsze działania podejmowane przez samorząd minionych 5 kadencji samorządu gminy Borowie. I tak wszyscy mieszkańcy naszej gminy od lat korzystają z gminnej sieci wodociągowej, aby to się stało musieliśmy ponieść trud nie tylko wybudowania wielu kilometrów sieci wodociągowej ale także trud wybudowania Stacji Uzdatniania wody. Wybudowanych zostało wiele kilometrów dróg , początkowo były to drogi żwirowe, później były drogi betonowe budowane wspólnie z mieszkańcami poszczególnych wiosek ( W prezentacji przypomnimy trud wspólnego budowania dróg ), następnie budowaliśmy drogi z tłucznia kamiennego skrapiane asfaltem a od kilku lat budowane są drogi asfaltowe. Sięgnijmy pamięcią w minione lata – przypomnijmy sobie drogę prowadzącą do Gozdu, drogę w Jaźwinach, do Kamionki, w Iwowem na Parcelach , w Łętowie, do Gościewicza, w Słupie Pierwszym w kierunku składowiska nieczystości komunalnych, itd. Itd. Wszystkie te drogi są przykryte asfaltem. W minionym okresie wybudowana została sieć gazowa w 8 wioskach, gmina została w pełni stelefonizowana, mieszkańcy posiadają dostęp do Internetu szerokopasmowego bezprzewodowego, wybudowana została oczyszczalnia ścieków i wiele kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Posiadamy dokumentację techniczną i pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w 16 sołectwach o długości ponad 80 km. Budynki szkół w Brzuskowoli, Iwowem, Głoskowie i w Borowiu przeszły kapitalne remonty, budynki szkoły w Borowiu zostały rozbudowane na potrzeby Gimnazjum a w chwili obecnej rozbudowujemy na potrzeby nowoczesnego przedszkola , przybyły nam obiekty sportowe w postaci hali sportowej w Borowiu i Sali gimnastycznej w Głoskowie, wybudowane została nowe budynki świetlic wiejskich w Słupie Pierwszym i Wilchcie oraz budynek strażnicy OSP w Borowiu. Jednostki OSP wzbogaciły się o nowe samochody strażackie i nowoczesny sprzęt min. do ratownictwa drogowego. W naszym samorządzie jako nielicznym w powiecie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury który od lat organizuje imprezy sportowo rekreacyjne z udziałem społeczeństwa w poszczególnych sołectwach. Ewenementem na skalę wojewódzką jest wspaniała działalność 4 Zespołów ludowych, występujących z bogatym repertuarem w strojach kołbielskich. Zespoły odnoszą liczne sukcesy. Pamiętamy trzykrotny udział Zespołu Ludowego Iwowianki w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
      Szanowni Państwo,
      W naszej codziennej samorządowej pracy na rzecz społeczności lokalnej staramy się budować lepsze jutro mając na uwadze także następne pokolenia.
      Słowa Feliksa Falka, znanego reżysera które zacytuję doskonale oddają treść naszej samorządowej działalności. „ Człowiek powinien próbować pozostawić po sobie jakiś ślad . Wtedy życie, nawet jeśli nie jest łatwe, będzie pełniejsze. Tym śladem może być wszystko, co jest dziełem naszej aktywności, pod warunkiem, że nie powstała kosztem innego człowieka lub przeciwko niemu”

      Szanowni Państwo,

      W ostatnich kilkunastu latach tego 20 – lecia miałem zaszczyt i przyjemność współpracować i kontaktować się z wieloma z Państwa. Od 1998 roku będąc Wójtem Gminy sam doświadczam samorządowego trudu . W swojej pracy opinie i uwagi społeczności lokalnej zawsze wysoko ceniłem i z Waszego doświadczenia i mądrości niejednokrotnie korzystałem. Dzięki naszej wspólnej pracy i poświęceniu nasza mała ojczyzna jaką jest gmina Borowie zmieniła się i nadal zmienia swoje oblicze. Przyjmijcie więc szanowni państwo ode mnie i Przewodniczącego Rady Gminy trzech ostatnich kadencji Pana Alberta Barana słowa szacunku, uznania i podziękowania.
       Wszystkim zaproszonym gościom, radnym 5-ciu kadencji, byłym i obecnym pracownikom Urzędu Gminy, byłym i obecnym sołtysom, byłym i obecnym kierownikom jednostek organizacyjnych, strażakom i zespołom ludowym składam serdeczne gratulacje i podziękowania za wspólną troskę i za wszelką pomoc jakiej Gmina Borowie doświadczyła dla dobra lokalnej społeczności. Życzę dużo zdrowia oraz pomyślności w realizacji zamierzeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
      Dziękuję Państwu za uwagę.


      W dalszej części uroczystości przedstawiona została prezentacja multimedialna obrazująca osiągnięcia władz samorządowych w 20-leciu samorządu terytorialnego Gminy Borowie.

      Wszyscy mówcy wysoko ocenili działalność radnych i władz samorządowych Borowia, podkreślając zaradność w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje, a także złożyli życzenia pomyślności i dalszego tak dynamicznego rozwoju.
      Podczas uroczystości Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli wszystkim gościom przybyłym na tę uroczystość pamiątkowe medale oraz podziękowania za zaangażowanie i pracę poświęconą zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

  

      Uroczystość 20-lecia Samorządu Terytorialnego została zakończona programem artystycznym chóru Zespołu Oświatowego w Borowiu „Orchidea”.

Galeria zdjęć z uroczystości