II Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borowiu.

      W poniedziałek 19 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu miał miejsce II Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borowiu.
Prezes Zarządu ZOSP Wiesław Gąska otwiera II Zjazd Odziału Gminnego ZOSP RP       Uczestniczyli w nim delegaci z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy oraz zaproszeni goście: Klemens Ptach v-c Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i Dariusz Sadkowski p.o. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie.
      Otwarcia dokonał Wiesław Gąska dotychczasowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Borowiu. Spotkanie miało na celu podsumować pięcioletnią działalność i przekazać pałeczkę na następną kadencję 2006-2010 nowemu zarządowi. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP przedstawił Prezes Zarządu Wiesław Gąska.
Prezes Zarządu ZOSP Wiesław Gąska przedstawia sprawozdanie z działalności ZOSP w Borowiu       Omawiając sprawozdanie Prezes powiedział, że z roku na rok polepsza się wyposażenie w sprzęt i umundurowanie jednostek OSP. Zakupy sprzętu były możliwe dzięki środkom samorządowym, dotacjom Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prezes dodał także, iż pomimo doposażania jednostek w sprzęt jest jeszcze wiele do zrobienia.
Prezes Zarządu ZOSP Wiesław Gąska przedstawia sprawozdanie z działalności ZOSP w Borowiu       Druh Wiesław Gąska będąc jednocześnie Wójtem Gminy Borowie miał możliwość dokładnej prezentacji nakładów finansowych Gminy na ochronę przeciwpożarową, które jak się okazuje nie były wcale małe. Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Głoskowie oraz remont budynków strażnic to tylko niektóre z inwestycji. W poszczególnych latach budżet gminy przekazywał środki w kwocie 80-100 tys. zł w tym zaś roku planuje się przekazać ok. 318 tys. zł.
      Prezes Zarządu składając sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Borowiu serdecznie podziękował wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas dla dobra swojej jednostki, dobra lokalnej społeczności, tym którzy bezinteresownie pracowali na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie naszej gminy.
Klemens Ptach v-c Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w swoim wystąpieniu       W dalszej kolejności głos zabrał druh Klemens Ptach mówiąc o ważnej roli jaką pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Przypomniał także wszystkim zgromadzonym historię powstania straży pożarnej w Polsce.
      Następnie głos zabrał druch Dariusz Sadkowski mówiąc, iż w Gminie Borowie w ubiegłym roku zanotowano tylko 6 zgłoszeń wyjazdu do pożaru. Świadczy to o tym, że strażacy z terenu Gmina Borowie kładą szczególny nacisk na prewencję poprzez organizowanie w szkołach licznych konkursów wiedzy oraz konkursów plastycznych o tematyce przeciwdziałania pożarom. Dariusz Sadkowski p.o. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie w swoim wystąpieniu Zachęcał także, aby chociaż jedna jednostka wstąpiła do Krajowego Systemu Pożarnictwa oraz aby na terenie Gminy powstały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
      Po wysłuchaniu wystąpień i przyjęciu sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Oddziału wybrano na kolejną pięcioletnią kadencję - nowe władze tej organizacji. Gminnym prezesem ponownie został druh Wiesław Gąska, v-c prezesami zostali druh Andrzej Rosiński i druh Sylwester Kaliński, komendantem gminnym został druh Roman Gielo, Sekretarzem druh Adam Zboina, a skarbnikiem druh Leszek Sabak.
      W minionym okresie sprawozdawczym strażacy wykazali się dużym zaangażowaniem w pracę społeczną. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Związku OSP RP nadało Druhowi Tadeuszowi Barankowi złoty medal „za zasługi dla pożarnictwa”, Wiesławowi Gąska srebrny medal „za zasługi dla pożarnictwa” oraz Ireneuszowi Matysek brązowy medal „za zasługi dla pożarnictwa”. Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Garwolinie zostało odznaczonych 7 strażaków Odznaką „Strażak Wzorowy”. Wręczenia medali i odznak dokonali Klemens Ptach v-c Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i Dariusz Sadkowski Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie.
      Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Borowiu zakończył się uroczystym obiadem.