Informacja o utylizacji azbestu w Gminie Borowie
w 2010 roku.

      Wójt Gminy Borowie informuje, że Urząd Gminy w Borowiu w 2010r. realizował projekt „Utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borowie”.
      Na wyżej wymienione zadanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Borowie bezzwrotnej dotacji w kwocie 46 108,64zł. /czterdzieści sześć tysięcy sto osiem zł 64 gr/.
       W wyniku realizowania powyższego zadania w 36 gospodarstwach domowych zdjęto 7246m2 eternitu o wadze 94 197 kg.