Gminny Dzień Edukacji Narodowej

       W dniu 14 października 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli: Posłowie na Sejm RP Pani Stanisława Prządka oraz Pan Grzegorz Woźniak, Wicestarosta Garwoliński Pan Stefan Gora, Wójt Gminy Borowie Pan Wiesław Gąska, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie Pani Grażyna Witak-Wcisło, Proboszcz Parafii Borowie ks. Dariusz Parafiniuk, Wiceprezes ZO ZNP Garwolin Pani Iwona Galas, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska, Sekretarz Gminy Borowie Pani Marta Serzysko, Skarbnik Gminy Pani Hanna Ośko, Dyrektor GOK Pani Katarzyna Iwaniec, Kierownik Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego Pan Jacek Walecki oraz dyrektorzy i pracownicy szkół z terenu Gminy Borowie.

       Uroczystość otworzyła Pani Renata Krupa Dyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu, witając zaproszonych na uroczystość gości.

       Wójt Gminy Pan Wiesław Gąska skierował następujące słowa do nauczycieli i pracowników obsługi oraz zaproszonych gości:

Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele

       Święto oświaty i szkolnictwa obchodzone jest w Polsce właśnie dziś, 14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Warto przypomnieć, że Komisja Edukacji Narodowej została utworzona z inicjatywy króla polskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku.

       Obecnie, Święto Edukacji obchodzone jest na mocy art. 74 Ustawy - Karta Nauczyciela z 1982 roku, który brzmi „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych".

       Komisja Edukacji Narodowej to pierwsze na świecie ministerstwo oświaty. Pełna, pierwotna nazwa komisji brzmiała: "Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca". Inicjatorem jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. KEN powstała po rozwiązaniu w 1773 roku zakonu jezuitów, który do tej pory sprawował pieczę nad edukacją w Rzeczypospolitej. W pierwszych latach działania komisja opracowała i wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Stopień pierwszy - szkoły parafialne (dla niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety (w tych czasach istniały dwa: w Krakowie i Wilnie). Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia trzystopniowego podziału, zaliczyć należy: opracowanie nowych systemów nauczania, wprowadzenie podręczników w jeżyku polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, reformę Akademii Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla nauczycieli, wprowadzenie w szkołach wychowania fizycznego, utworzenie „Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych" - instytucja opracowująca podręczniki i programy nauczania, a także dopuszczenie dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami.

       Działalność tego pierwszego na świecie ministerstwa oświaty w historycznym osądzie jest dziś trudna do przecenienia - nikt z nas nie ma bowiem wątpliwości, że oświecenie ówczesnych polityków polegało przede wszystkim na tym, że potrafili oni zauważyć, jak ważne dla losów Rzeczypospolitej jest „młodzieży chowanie". Dzisiaj chętnie powołujemy się na osiemnastowiecznych twórców polskiej myśli politycznej. Mówimy - nie tylko przy okazji święta - o roli oświaty w budowaniu przyszłość naszego kraju. Edukacja młodego pokolenia w szczególny sposób leży nam na sercu, bowiem dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności. Jest jej nadzieją na lepsze jutro.

       Dzisiejsza uroczystość jest okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczycielskiego; zawodu, którego nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy mu autentyczne powołanie i twórczy zapał.

       Każdy był kiedyś uczniem, każdy ma w pamięci swoich nauczycieli. Byli przy nas, czasem zatroskani i zapracowani; czasem promienni i roześmiani. Pochyleni nad nami, bliscy, drodzy - nasi nauczyciele. Może właśnie któryś z nich zauroczył do tego stopnia, że niektórzy z Was dlatego zdecydowali się wybrać ten niełatwy zawód.

       Dziś realizujecie się zawodowo w różnego typu szkołach, w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach , pogłębiacie wiedzę i zdobywacie doświadczenia zawodowe, uzyskujecie kolejne stopnie awansu zawodowego, cieszą was sukcesy naszych uczniów i wychowanków. Cieszycie się także, gdy inni dostrzegają nauczycielski trud, wysoko go oceniają i doceniają.

       Dzień Nauczyciela to również okazja do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w życiu współczesnej młodzieży. Nie ulega wątpliwości, że nauczyciel jest w życiu ucznia jedną z osób mających największy wpływ na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność, która zobowiązuje do szczególnie solidnej i ciężkiej pracy. Wymaga także samodoskonalenia! Jaki jest wiec ten idealny nauczyciel? Według opinii uczniów i rodziców powinien wykazać się dużym taktem pedagogicznym, życzliwością, szczerością, ale także stanowczością i dyscypliną. Powinien być obiektywny i posiadać zindywidualizowane podejście do każdego wychowanka. Musi dysponować ogromną wiedzą i mądrością życiową, by w ten sposób wzbudzać szacunek i uznanie. Budowanie autorytetu to proces żmudny i długotrwały. Tworzenie więzi opartej na szacunku, zaufaniu i zdolności do kompromisu trwa latami. Dlatego mądry, doświadczony nauczyciel będzie taki partnerski układ cenił i pielęgnował. Nauczyciel uznawany przez uczniów za autorytet nie wygłasza raniących uwag i komentarzy. Potrafi słuchać i przyjmować racje innych. Dobry pedagog szanuje ucznia. Pomaga mu w budowaniu poczucia własnej wartości. Nauczyciel powinien także inspirować wychowanków do rozwijania własnych zainteresowań. Pracy nauczyciela powinna nieustannie towarzyszyć myśl o tym, że uczestniczy w ważnym procesie kształtowania przyszłych pokoleń. Nauczyciel musi umieć przekazywać wiedzę bo bez tego przymiotu wiedza jego będzie nikomu nieprzydatna. W pracy nauczyciela najważniejszą wartością powinno być dobro dziecka, odpowiedzialność za jego rozwój i przygotowanie do podejmowania decyzji oraz znajdowania sensu życia. Stosunek do ucznia jest kamieniem węgielnym etyki zawodowej nauczyciela, głównym kryterium jego pedagogicznej wartości. Zawód nauczyciela wymaga wyjątkowych predyspozycji osobowościowych i wysokich kompetencji. To trudna i wymagająca praca, ale przynosząca też dużo satysfakcji opartej na sukcesach swoich wychowanków. To one są dla Was drodzy pedagodzy najcenniejszą nagrodą.

       W tym wyjątkowym dniu, gratulując przyznanych nagród pieniężnych przez dyrektorów szkół i organ prowadzący które za chwilę zostaną wręczone, życzę, aby nigdy nie brakło Wam nowatorskich pomysłów, by Waszym działaniom towarzyszyło zdrowie niezbędne do ich realizowania.

       Życzę, by nauczycielski trud otaczała zawsze życzliwość, spokój i zrozumienie - wiem, jak bardzo jest to potrzebne w codziennej pracy.

       Szanowni Państwo, Życzliwość i poważanie to dla nauczyciela bardzo wiele, ale w życiu niezbędne jest również zabezpieczenie materialne. Ciągle marzymy o szkole bezpiecznej, spokojnej, dofinansowanej, normalnej - bo taka szkoła potrzebna jest naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom. W takich szkołach pragną funkcjonować pracownicy administracji i obsługi. Pracownikom oświaty należą się godziwe warunki pracy i płacy. Mogę powiedzieć, że warunki pracy mamy w naszych szkołach dobre a w sprawach płacowych chcę zapewnić, iż będę dokładał starań aby i one były w miarę dobre. Pracownicy obsługi w br. otrzymali nieznaczne regulacje swoich wynagrodzeń.

       Drodzy Państwo, życzę Warm, abyście w pamięci wielu pokoleń Polaków pozostali jako ci niezapomniani, ciepło wspominani po latach. Życzę Wam wiele zdrowia i sit. Realizujcie swoje marzenia i pasje życiowe z pożytkiem dla całego społeczeństwa.

       W naszych szkołach są nauczyciele wybitni, o szczególnych predyspozycjach, pełniących w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników, organizatorów życia zgodnego z ugruntowaną etyką życia chrześcijańskiego. Jesteście zdolni do autentycznej współpracy z dziećmi i młodzieżą w atmosferze prawdziwej życzliwości. Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Państwu wyrażam swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud. Składam moje serdeczne podziękowania za rzetelność i oddanie, z jakim realizujecie powierzone obowiązki. Życzę Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom i całemu środowisku zrodziła wiele dobrych owoców.

       Swoje wystąpienie chcę zakończyć słowami wybitnego męża stanu, Abrahama Lincolna, który mawiał: „Jaką mamy dziś szkołę, taką będziemy mieć elitę rządzącą w przyszłości".

       Tą mądrą myśl kieruję dziś do decydentów polskiej sceny politycznej, którzy mogą wpłynąć na poprawę sytuacji szkolnictwa na każdym szczeblu .

       Z okazji dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane następujące nagrody:

  Nagrodę Wójta Gminy otrzymali następujący nauczyciele:
 1. Małgorzata Piętka
 2. Monika Baran
 3. Marcin Możdżonek
 4. Marek Zając
 5. Renata Krupa
 6. Jolanta Witek
 7. Iwona Serzysko
 8. Ks. Radosław Osipacz
 9. Dorota Grzegrzółka
 10. Anna Borkowska
 11. Barbara Baran
 12. Jolanta Górska
 13. Andrzej Kurach
 14. Agnieszka Mikulska
 15. Grażyna Matysek
 16. Iwona Serzysko
 17. Elżbieta Aniszewska- Serzysko
 18. Mateusz Gąska

       Nagrody Wójta Gminy oraz kwiaty wręczali Posłowie na Sejm RP Pani Stanisława Prządka i Pan Grzegorz Woźniak oraz Wicestarosta Garwoliński Pan Stefan Gora, Wójt Gminy Wiesław Gąska i Sekretarz Gminy Pani Marta Serzysko.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:
  Zespół Oświatowy w Borowiu
  Nauczyciele:
 1. Ewa Wielgosz
 2. Agnieszka Dzadz
 3. Agnieszka Łoń
 4. Katarzyna Mucha
  Pracownicy administracyjni i obsługi:
 1. Elżbieta Baran,
 2. Lucyna Kołodziejek
 3. Halina Nowak
 4. Lidia Osiak
 5. Danuta Przybysz
 6. Małgorzata Baran
 7. Urszula Barcikowska
  Zespół Szkół w Głoskowie
  Nauczyciele:
 1. Agnieszka Osińska,
 2. Iwona Maletka,
  Pracownicy administracyjni i obsługi:
 1. Teresa Mucha,
 2. Krzysztof Przybysz,
 3. Mirosława Bogucka,
 4. Anna Trojanek.
  Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli
  Nauczyciele:
 1. Marzena Nowak.
  Pracownicy obsługi:
 1. Jolanta Mućko
  Szkoła Podstawowa w Iwowem
  Nauczyciele:
 1. Bożena Gajowniczek
  Pracownicy obsługi:
 1. Krystyna Świątek

      Następnie w imieniu nagrodzonych głos zabrała Renata Krupa Dyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu, która podziękowała władzom samorządowym za przyznane nagrody, a także za słowa uznania i życzenia.

       W dalszej części głos zabrali zaproszeni gości: Pani Stanisława Prządka, Pan Grzegorz Woźniak, Pan Stefan Gora oraz Pani Grażyna Witak-Wcisło.Powrót