Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Struktura organizacyjna

Kierownik - Mariola Ryniewicz

Starszy pracownik socjalny - Bernadeta Serzysko

Specjalista pracy socjalnej - Halina Trendak

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
                       - mgr inż. Jarosław Barej

tel. (25) 6859068
e-mail: mryniewicz@gazeta.pl
adres:
ul. Aleksandra Sasimowskiego 10
08-412 Borowie
woj. mazowieckie

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje ustawowe zadania, którymi są:

 1. Zasiłki stałe - przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz nie posiadającym dochodów i uprawnień do pobierania świadczeń z własnego ubezpieczenia społecznego. W 2015 roku wypłacano 3 zasiłki stałe w ogólnej kwocie - 18 951,00zł złotych. 10 osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne zostało objętych, jak wynika z przepisów ustawy ubezpieczeniem zdrowotnym, którego koszt wyniósł - 6 527 złotych. Zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem zleconym, finansowanym wyłącznie z budżetu państwa.
 2. Zasiłki celowe i celowe specjalne - przyznawane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem domu, opłatą za energię elektryczną, zakupem opału, zakupem obuwia, odzieży, żywności, leków i środków opatrunkowych, wyposażeniem dzieci do szkoły i na kolonie letnie. Zasiłki celowe i specjalne celowe są zadaniem własnym gminy.
  W przypadkach, kiedy istniała obawa, że przyznane świadczenia nie zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem - realizowano je w formie niepieniężnej lub rzeczowej.
  Z pomocy celowej skorzystało 64 rodziny i wydatkowano na ten cel 45 006,00 złotych.
 3. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - gdzie z powodu niepełnosprawności oraz braku możliwości zapewnienia całodobowej opieki umieszczono dwie osoby.
  Na ten cel wydatkowano 40 052zł.
 4. Zasiłki okresowe - przyznawane są w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.
  W 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 8 994,00zł.
  W ramach zaplanowanych środków wypłacono zasiłki okresowe dla 3 rodzin średnio na okres 10,7 miesiąca w przeciętnej wysokości 281 złotych.
 5. Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - którym objęto 253 osoby z 75 rodzin. Realizując program opłacono posiłki w stołówkach dla 132 uczniów. Osobom starszym i dzieciom przyznawoan również zasiłki celowe na żywności.
  Program był finansowany przez GOPS z budżetu państwa w wysokości 102 000 złotych oraz z budżetu własnego gminy w wysokości 25 951,00 złotych.
 6. Ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu Dziecka - w którym przebywała jedna osoba małoletnia, a koszt jej pobytu wynosił 9 752zł
 7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - przyznane zostały w celu rehabilitacji 2 osób niepełnosprawnych w wymiarze 1 217 godz. na okres 11 miesięcy. Zajęcia prowadzą uprawnione terapeutki. Rezultatem tych działań jest nabywanie ważnych umiejętności życiowych oraz dążenie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku osoby niepełnosprawnej. Koszt tego zadania wynosił 27 991,00zł.

W roku 2015 Gminny Ośrodek wydał z upoważnienia Wójta Gminy 647 decyzji administracyjnych, a łączny koszt świadczeń w ramach zadań własnych i zleconych wyniósł 1 947 172,00 złotych.

Drugą ustawową działalnością Ośrodka obok udzielania pomocy materialnej jest świadczenie pracy socjalnej. Najczęściej stosowane formy pracy socjalnej to:

W 2015 roku w 50-ciu środowiskach przeprowadzano pracę socjalną.

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej gmina otrzymała z budżetu państwa dotację 19 125,00zł, z której sfinansowano wynagrodzenie Asystenta Rodziny. Rolą Asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Asystent udzielał pomocy 14 rodzinom.

W 2015 roku GOPS w Borowiu współpracował z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim. W wyniku tej współpracy pięcioosobowa grupa niepełnosprawnych osób z naszej gminy jest codziennnie dowożona i uczestniczy w zajęciach przygotowujących do samodzielnego życia.

W zakresie świadczeń rodzinnych:
W 2015 roku do GOPS w Borowiu wpłynęło 330 wniosków o świadczenia rodzinne, w tym:
 • 29 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
 • 25 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny,
 • 8 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne,
 • 267 wniosków o zasiłek rodzinny z dodatkami,
 • 1 wniosek na zasiłek dla opiekuna.

  Na złożone wnioski wydano następujące decyzje:
 • 9 decyzji odmawiających prawa do zasiłków rodzinnych z dodatkami z powodu przekroczenia kryterium dochodowego wynoszącego 674zł na osobę w rodzinie oraz 764zł w przypadku gdy dziecko w rodzinie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • 258 decyzji przyznających prawo do zasiłków rodzinnych z dodatkami,
 • 25 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • 8 decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • 27 decyzji przyznających prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 • 2 decyzje odmawiające prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu przekroczenia kryterium dochodowego wynoszącego 1922zł na osobe w rodzinie,
 • 1 decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

  Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 1 419 611,00zł, w tym:
 • na zasiłki rodzinne - 541 617,00zł
 • na dodatki do zasiłków rodzinnych - 299 456,00zł
 • na zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności - 162 486,00zł
 • na świadczenia pielęgnacyjne - 388 053,00zł
 • na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 28 000,00zł w tym jedno świadczenie za rok 2014zł.
 • na zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych - 11 440,00zł.

  W obszarze Karty Dużej Rodziny
  W 2015 roku wpłynęło 40 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na złożone wnioski przyznano 236 Kart Dużej Rodziny. Koszty realizacji ustawy w 2015 roku wyniosły 522,60zł.