Obchody 90-lecia OSP w Borowiu


      W niedzielę 27 września br. w Borowiu odbyła się uroczystość upamiętniająca 90-lecie powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu połączona z wręczeniem Decyzji o włączeniu jej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
      Obchody rozpoczęły się od zbiórki wszystkich pododdziałów OSP na boisku szkolnym przy Zespole Oświatowym w Borowiu. Następnie dowódca uroczystości druh Marcin Cichecki poprowadził pododdziały na czele z Orkiestrą Dętą z Łaskarzewa i pocztami sztandarowymi do miejscowego kościoła na uroczystą mszę świętą. Msza Św. koncelebrowana przez ks. kan. Stanisława Staręgę i ks. Leona Bobrowskiego odprawiona została w intencji założycieli jednostki OSP Borowie oraz byłych i obecnych strażaków tej jednostki i ich rodzin.
      Po mszy św. pododdziały przemaszerowały na boisko szkolne gdzie odbyła się dalsza część oficjalnych uroczystości. Obchody rozpoczęły się od zdania meldunku przez dowódcę uroczystości, przeglądu pododdziałów oraz podniesienia flagi państwowej na maszt.
      Następnie Prezes Gminnego Oddziału OSP w Borowiu, Wójt Gminy Borowie druh Wiesław Gąska powitał przybyłych na niedzielną uroczystość zaproszonych gości, strażaków oraz mieszkańców.


      W dalszej części uroczystości Prezes Zarządu OSP w Borowiu druh Piotr Baranek odczytał kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu:

Z KRONIKI OSP BOROWIE

      W okresie międzywojennym domy mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze były w całości drewniane, kryte słomą co sprzyjało powstawaniu pożarów niszczących niekiedy całe miejscowości. Aby skuteczniej walczyć z „czerwonym kurem” mieszkańcy Borowia w 1919 roku na zebraniu założycielskim zwołanym z inicjatywy nauczyciela miejscowej szkoły Aleksandra Sasimowskiego oraz Jana Serzysko s. Krzysztofa i Marka Kreta postanowili utworzyć Ochotniczą Straż Ogniową. Do straży wstąpiło 10-ciu gospodarzy, a pierwszym naczelnikiem został wybrany Jan Serzysko.
      W celu pozyskania niezbędnych funduszy na wyposażenie jednostki OSP w konieczny sprzęt i umundurowanie, zarząd OSP organizował różnego rodzaju imprezy jak: przedstawienia teatralne, zabawy taneczne, loterie oraz zbiórki uliczne. Z uzyskanych funduszy zakupiono sikawkę ręczną, wóz do jazdy i umundurowanie.
      W roku 1924 przystąpiono do budowy pierwszej remizy strażackiej, którą realizowano w czynie społecznym przy dużym poparciu miejscowej ludności. Budowę remizy zakończono i oddano do użytku w 1925 roku. Szyld umieszczony na remizie wykonał osobiście Jan Serzysko, obecnie zdobi on budynek nowej strażnicy.
      W 1926 roku zakupiono specjalistyczny wóz, na którym można było umieścić posiadany sprzęt bojowy, wymieniono również beczki z drewnianych na metalowe.
      Na wyjazdy do pożarów zabezpieczone były u poszczególnych rolników konie do przewozu sikawek oraz do beczkowozów.
      Lokal remizy wykorzystywany był na zebrania członków straży oraz na różnego rodzaju zebrania wiejskie. Z lokalu remizy strażackiej korzystały również istniejące na terenie Borowia instytucje i organizacje jak: Spółdzielnia Spożywców, Spółdzielnia Mleczarska, Kółko Rolnicze, Koło Młodzieży, Kasa Stefczyka organizując swoje zebrania. W tym że lokalu organizowane były obchody świąt państwowych przez szkoły i inne organizacje. Remiza służyła również za lokal wyborczy do Sejmu. W czasie okupacji, gdy budynek szkolny był zajęty przez wojska niemieckie w remizie odbywała się na dwie zmiany nauka szkolna.
      Ochotnicza Straż Pożarna w Borowiu w okresie międzywojennym brała czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym. Organizowała obchody Dnia Strażaka jak również uczestniczyła we wszelkich imprezach kulturalnych i oświatowych.
      Po utworzeniu agencji pocztowej w Borowiu, członkowie straży przez rok wozili w czynie społecznym pocztę z Borowia do Garwolina oraz pracowali przy budowie linii telefonicznej na odcinku Borowie – Głosków.
      W czasie okupacji życie straży jako organizacji ucichło ale wielu członków straży brało czynny udział w ruchu oporu. Po wyzwoleniu straż wznawia swoją działalność tak na odcinku zabezpieczenia przeciwpożarowego jak i działalności gospodarczej.
      12 stycznia 1958 roku odbyły się wybory zarządu oraz przyjęto nowy statut.
      17 stycznia 1961 roku OSP w Borowiu została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. W latach 1958-1972 strażacy wydzierżawiają od władz administracyjnych stawy na terenie Borowia i prowadzą hodowlę ryb. Za uzyskane pieniądze zakupują motopompę i dwa samochody marki Dodge. Jeden z samochodów (sanitarka) służył do przewozu osób i sprzętu strażackiego.
      W 1968 roku zakupiono używany typowy samochód strażacki marki Star 20.
      9 czerwca 1970 roku Jednostka OSP otrzymuje z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie nowy typowy samochód pożarniczy marki Żuk wyposażeniem.
      W okresie powojennym największy wysiłek w działalność straży włożyli: Bolesław Domaszczyński, Józef Łączyński, Franciszek Kępka, Władysław Zieliński, Piotr Baranek s. Franciszka, Czesław Zawadka, Czesław Aniszewski, Walerian Serzysko i Mieczysław Baran, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem przekształcili jednostkę OSP w silną i nowoczesną jak na ówczesne czasy.
      W roku 1970 przeprowadzono remont kapitalny budynku remizy strażackiej.
      W roku 1976 dzięki staraniom Aleksandra Sasimowskiego i poparciu Premiera Piotra Jaroszewicza byłego nauczyciela miejscowej szkoły, straż otrzymała nowoczesny na tamte czasy beczkowóz z autopompą na podwoziu Stara 26, który służył strażakom do 1999 r.
      25 czerwca 1978 roku OSP Borowie otrzymuje sztandar ufundowany przez społeczeństwo Borowia.
      Po wieloletnich staraniach o wybudowanie nowej strażnicy w dniu 6 czerwca 1996 roku został zawarty akt notarialny przekazania przez Urząd Gminy Borowie działki dla OSP Borowie pod budowę nowej strażnicy.
      W 1996 roku Jednostka OSP otrzymała z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Siedlcach samochód Kraz z przyczepą niskopodłogową, który jako nieprzydatny do karosażu został sprzedany, a za uzyskane środki oraz dofinansowanie z Urzędu Gminy zakupiono samochód Star 244 – wywrotkę przeznaczoną do karosażu, który wykonano w wrześniu 1999r.
      18 listopada 1998 roku został powołany Społeczny Komitet Budowy Strażnicy w następującym składzie: Wiesław Gąska – Przewodniczący, Tadeusz Baranek – Skarbnik oraz Sławomir Gawryś, Wiktor Kielak, Jan Serzysko i Ryszard Zawadka. 11 marca 1999 roku uzyskano pozwolenie na budowę strażnicy i natychmiast rozpoczęto prace budowlane. Do budowy wykorzystano wcześniej zgromadzone materiały min. cegłę silikatowa oraz drut zbrojeniowy zakupione z funduszu wiejskiego. Większość robót zostało wykonanych w czynie społecznym przez strażaków i miejscową ludność.
      W listopadzie 2001 roku została rozebrana stara remiza, a zgromadzony sprzęt przeniesiono do wykończonej części nowej strażnicy.
      22 października 2006 roku dzięki staraniom Zarządu OSP i poparciu Urzędu Gminy OSP Borowie otrzymało lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit, którego akt przekazania wręczył uroczyście na Placu Zamkowym w Warszawie Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak.
      Od 2008 roku Jednostka OSP w Borowiu rozpoczęła starania o przystąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez szkolenia członków oraz doposażanie w niezbędny sprzęt i umundurowanie.
      W dniu 11 marca 2009 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie zawarł porozumienie z Urzędem Gminy Borowie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Borowiu dotyczące włączenia OSP Borowie do KSRG. W dniu 27 maja 2009 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączono OSP Borowie do KSRG.
      W ostatnim 30-leciu działalności OSP Borowie najdłużej sprawowali funkcje w Zarządzie oraz wykazali się zaangażowaniem w kierowaniu jednostką druhowie: Wiktor Mucha – wieloletni Naczelnik OSP, kierowca oraz Naczelnik Gminny OSP odznaczony w 2002 roku Złotym Znakiem Związku OSP RP, Janusz Aniszewski – pełnił funkcję Naczelnika, Z-ca Naczelnika oraz Prezesa, Jan Serzysko – wieloletni Skarbnik, Henryk Odziemczyk – Wice Prezes, Gospodarza a obecnie Skarbnik oraz Tadeusz Baranek V-ce Prezes, Sekretarza, a od 1991 do chwili obecnej Prezes Zarządu OSP.

      Ciąg dalszy kroniki zostanie odczytany na uroczystości 100-lecia OSP Borowie na którą już dziś serdecznie zapraszam.


      Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie sztandaru jednostki OSP Borowie Złotym Medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa” , którego dokonał Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Stefan Gora.
      Następnie druh Dariusza Sadkowskiego odczytał decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączenia OSP w Borowiu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wręczył ją Prezesowi Zarządu OSP Borowie druhowi Tadeuszowi Barankowi i Naczelnikowi OSP w Borowiu druhowi Ireneuszowi Matyskowi.
      Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nadanych odznaczeń zasłużonym strażakom.

Uchwałą Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali Medalem Złotym „Za zasługi dla pożarnictwa” następujący druhowie:

 1. Wiesław Gąska,
 2. Wiktor Kielak,
 3. Franciszek Łączyński,
 4. Jan Serzysko.
Uchwałą Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali Medalem Srebrnym „Za zasługi dla pożarnictwa” następujący druhowie:
 1. Zbigniew Baranek,
 2. Paweł Bondara,
 3. Ireneusz Matysek,
 4. Roman Gielo,
 5. Jacek Przybysz.
Uchwałą Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali Medalem Brązowym „Za zasługi dla pożarnictwa” następujący druhowie:
 1. Michał Filiks,
 2. Krzysztof Kamiński,
 3. Piotr Stułka.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Garwolińskiego odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali następujący druhowie:
 1. Łukasz Osiak,
 2. Marcin Piętka.

      Kolejnym miłym akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań darczyńcom:

      W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: druh Stefan Gora w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego druha Antoniego Jana Tarczyńskiego odczytał list gratulacyjny, Pan Grzegorz Woźniak wręczył pamiątkową „grawerkę” druhowi Tadeuszowi Barankowi upamiętniającą 90-lecie OSP w Borowiu, druh Dariusz Sadkowski odczytał w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP druha Gustawa Mikołajczyka list gratulacyjny , druh Wiesław Gąska w imieniu Posła na Sejm Pani Stanisławy Prządka przekazał na ręce druha Tadeusza Baranka gratulacje z życzeniami dalszej owocnej działalności i wręczył pamiątkową plakietę upamiętniającą 90-lecie istnienia OSP w Borowiu.
      Następnie druh Wiesław Gąska wspólnie z Panem Albertem Baranem Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli druhowi Tadeuszowi Barankowi pamiątkową statuetkę w podziękowaniu za wzorową współpracę OSP w Borowiu z tutejszym Samorządem.
      W dalszej kolejności zabrał głos Wójt Gminy Borowie druh Wiesław Gąska, który powiedział:

      Dzisiejsza uroczystość ma wymiar szczególny, świętujemy bowiem 90-lecie powołania do życia OSP w Borowiu. Świętujemy rocznicę działalności stowarzyszenia, które stawiało sobie od początku istnienia za cel, niesienie bezinteresownej pomocy człowiekowi będącemu w potrzebie. Rozpoczęta w 1919 roku działalność jednostki OSP służyła i nadal służy nie tylko mieszkańcom Borowia ale i sąsiednim miejscowościom. Wstępowali w jej szeregi ochotnicy, którzy jak mówił statut byli nieposzlakowanego charakteru.
      Wymogi i ich praktyczne stosowanie w działalności sprawiały, że Ochotnicza Straż Pożarna była zawsze bardzo prężną organizacją, zaangażowaną w niesienie pomocy nie tylko w sytuacji klęski pożaru ale też powodzi, huraganu a teraz coraz częściej niesienie pomocy ofiarom wypadków samochodowych.
Przez 90 lat zmieniały się czasy, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi i oczekiwania, przychodziły nowe pokolenia - ale działalność OSP trwała nieprzerwanie, oczywiście nieraz z określonymi problemami. Sama jednak istota, cechy i charakter działalności OSP przetrwały i są dzisiaj rozwijane tak jak niegdyś we współpracy z samorządem Gminy Borowie, Parafią, miejscowymi szkołami, jednostką policji, i pod fachowym nadzorem i pomocy jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.
      Dlatego też dzisiaj świętując tak piękny jubileusz 90-lecia, składam w imieniu rady gminy oraz własnym słowa podziękowania dla wszystkich druhów, którzy współtworzyli i przyczyniali się przez całe dziesięciolecia do rozwoju tej jednostki. Dziękuję wszystkim którzy pomagali i nadal pomagają OSP, a także dziękuję druhom strażakom, którzy dbają o dobry wizerunek jednostki w społeczności lokalnej na terenie gminy i powiatu. Niech ta uroczystość będzie okazją do wspomnień, refleksji i podsumowań, ale także do wyznaczenia sobie nowych zadań i obowiązków, które niesie ze sobą codzienność. Gratuluję Wam druhowie odznaczeń i wyróżnień oraz przystąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Niech będą one motywacją do jeszcze większego zaangażowania na rzecz społecznego działania.
      Szczęść Boże na dalsze lata WASZEJ działalności.


      Uroczystość poprowadził Pan Bohdan Babik emerytowany Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.
      Część oficjalna niedzielnej uroczystości zakończyła się defiladą pododdziałów jednostek OSP.

img_3879_small.jpg img_3880_small.jpg img_3882_small.jpg img_3883_small.jpg
img_3884_small.jpg img_3885_small.jpg img_3887_small.jpg img_3888_small.jpg
img_3890_small.jpg img_3891_small.jpg img_3892_small.jpg img_3893_small.jpg
img_3894_small.jpg img_3895_small.jpg img_3896_small.jpg img_3897_small.jpg
img_3899_small.jpg img_3900_small.jpg img_3902_small.jpg img_3903_small.jpg
img_3904_small.jpg img_3905_small.jpg img_3906_small.jpg img_3907_small.jpg
img_3908_small.jpg img_3910_small.jpg img_3911_small.jpg img_3912_small.jpg
img_3913_small.jpg img_3914_small.jpg img_3915_small.jpg img_3916_small.jpg
img_3918_small.jpg img_3920_small.jpg img_3921_small.jpg img_3923_small.jpg
img_3924_small.jpg img_3925_small.jpg img_3926_small.jpg img_3927_small.jpg
img_3928_small.jpg img_3929_small.jpg img_3930_small.jpg img_3931_small.jpg
img_3932_small.jpg img_3933_small.jpg img_3934_small.jpg img_3936_small.jpg
img_3937_small.jpg img_3939_small.jpg img_3941_small.jpg img_3943_small.jpg
img_3945_small.jpg img_3946_small.jpg img_3947_small.jpg img_3948_small.jpg
img_3949_small.jpg img_3950_small.jpg img_3951_small.jpg img_3953_small.jpg
img_3955_small.jpg img_3958_small.jpg img_3959_small.jpg img_3961_small.jpg
img_3962_small.jpg img_3963_small.jpg img_3964_small.jpg img_3967_small.jpg
img_3968_small.jpg img_3969_small.jpg img_3970_small.jpg img_3971_small.jpg
img_3972_small.jpg img_3973_small.jpg img_3974_small.jpg img_3975_small.jpg
img_3976_small.jpg img_3977_small.jpg img_3978_small.jpg img_3979_small.jpg
img_3980_small.jpg img_3984_small.jpg img_3985_small.jpg img_3986_small.jpg
img_3987_small.jpg img_3988_small.jpg img_3989_small.jpg img_3990_small.jpg
img_3991_small.jpg img_3992_small.jpg img_3993_small.jpg img_3994_small.jpg
img_3995_small.jpg img_3996_small.jpg img_3997_small.jpg img_3998_small.jpg
img_3999_small.jpg img_4000_small.jpg img_4001_small.jpg img_4002_small.jpg
Strona:[1] [2]

Powrót