Uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej


      Tegoroczna uroczystość związana z dniem Edukacji Narodowej odbyła się w Toruniu podczas zorganizowanego na tą uroczystość wyjazdu nauczycieli i pracowników oświaty w dniach 10-12 października 2009 roku.
      Otwierając uroczystość Wójta Gminy Wiesław Gąska powiedział:
      Spotykamy się na kilka dni przed przypadającym w dniu 14 października 2009 roku świętem wszystkich pracowników oświaty Dniem Komisji Edukacji Narodowej. Właśnie w taki dzień jak dzisiejszy uświadamiamy sobie, jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodzieży. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielką rolę w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży odgrywa postawa nauczyciela, jego wiedza i umiejętność jej przekazania uczniom, oddanie i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. To dzięki Państwa pracy kolejne pokolenia mieszkańców naszej gminy mogą pogłębiać wiedzę i kształtować postawy moralne i etyczne. Za te wysiłki, dzięki którym młodzi ludzie w przyszłości będą prawymi obywatelami, chcę Wam serdecznie podziękować. Wiem, że jest to praca niełatwa, wymagająca szczególnych predyspozycji i poświęcenia, ale także wytrwałości i konsekwencji w działaniach. Dzisiejsza rzeczywistość i zmiany jakie zachodzą powodują, że wymagania w stosunku do zawodu nauczyciela stale rosną. Dlatego też ważne jest aby nauczyciel ciągle doskonalił swój warsztat pracy, dokształcał się, zdobywał nowe wiadomości. Samorząd gminy Borowie i ja jako Wójt Gminy dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić Wam realizację stawianych przed Wami zadań. Priorytetem naszych działań było, jest i będzie stworzenie jak najlepszych warunków do pracy a naszej młodzieży warunków do nauki, do kształtowania umysłów. Dobrze wiemy wszyscy, że wykształcona i dobrze wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności, bo to ona przejmie po nas pałeczkę i będzie decydować o losach następnych pokoleń.
      Chcę przypomnieć, że na terenie naszej gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja i 2 samorządowe przedszkola. Od kilku lat przybywa nam systematycznie nowych obiektów oświatowych, wyremontowanych budynków i sal lekcyjnych. Staje się to dzięki przeznaczaniu w budżecie gminy własnych i pozyskanych z różnych źródeł coraz to większych środków finansowych. Wykonane remonty i inwestycje w istotny sposób poprawiają warunki pracy i nauki, ale także wpływają na wygląd i estetykę otoczenia. Świadczą one o właściwym podejściu władz gminy do problemów oświaty.

      Chcę przypomnieć najważniejsze zadania realizowane przez samorząd w oświacie w 2009 roku:

      Ze względu na brak środków na wykonanie oczekuje jeszcze wiele zadań oświatowych, w tym budowa boisk i remont Szkoły Podstawowej w Iwowem.

      Szanowni nauczyciele i pracownicy oświaty!
      Doceniamy Waszą pracę i Wasze starania. Chciałbym aby pracownicy i nauczyciele wszystkich naszych placówek oświatowych stanowili jedną rodzinę jednakowo zatroskaną o sprawy edukacji i wychowania młodego pokolenia. Byście wspólnie z dyrektorami przyczyniali się do osiągania przez dzieci i młodzież jak najlepszych wyników w nauce. Ostatnie zmiany w przepisach oświatowych spowodowały przejęcie przez samorządy nowych zadań dotychczas sprawowanych przez kuratoryjny nadzór pedagogiczny. Samorządy będą odpowiadać także za jakość nauczania w polskich szkołach. Wprowadzono obowiązek przedkładania radom gmin raportów o szkołach i wynikach nauczania. Komisje kuratoryjne w wyniku poddania ocenie szkół nadadzą im odpowiednią kategorię adekwatną do oceny. Najgorzej uczące szkoły będą zobowiązane do sporządzania programów naprawczych. Stąd też musimy wypracować wspólnie włączając w to uczniów, rodziców nowe formy pracy przyczyniające się do osiągania wysokich wyników w nauce.

      Szanowni nauczyciele i pracownicy oświaty!
      W związku z Waszym świętem, życzę Wam przede wszystkich zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej oraz uznania i szacunku wychowanków. Życzę wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów, optymizmu i wszelkiej radości płynącej z codziennej pracy z młodym pokoleniem oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wyrażam Wam wdzięczność i ogromny szacunek za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia.


      Nagrody Wójta otrzymali:

  Dyrektorzy:
 1. Dr Renata Krupa - Zespół Oświatowy w Borowiu,
 2. Mgr Jolanta Maszkiewicz - Zespół Szkół w Głoskowie,
 3. Mgr Iwona Serzysko - Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli,
 4. Mgr Agnieszka Mikulska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem (urlop macierzyński),
 5. Mgr Katarzyna Kot - Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem (p.o. dyrektora).
            Nauczyciele:
  Zespół Oświatowy w Borowiu:
 1. Mgr Jolanta Górska,
 2. Mgr Jolanta Witek,
 3. Mgr Katarzyna Mucha,
 4. Mgr Anna Borkowska,
 5. Mgr Bożena Lipińska,
 6. Mgr Małgorzata Sałasińska,
 7. Mgr Hanna Król.
  Zespół Szkół w Głoskowie:
 1. Mgr Małgorzata Ostałowska – Tracz,
 2. Iwona Maletka,
 3. Agnieszka Osińska,
 4. Mgr Joanna Stułka,
 5. Marek Zając.
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli:
 1. Mgr Marzena Nowak,
 2. Mgr Elżbieta Bartosiewicz.
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem:
 1. Mgr Bożena Gajowniczek
      Łączna kwota nagród Wójta – 33 900 zł.

      Nagrody Dyrektora szkoły otrzymali:

          Zespół Oświatowy w Borowiu:
  Nauczyciele i wychowawcy:
 1. Mgr Ewa Wielgosz
 2. Mgr Agnieszka Dzadz
 3. Marcin Mucha
 4. Mgr Iwona Serzysko
  Administracja i obsługa:
 1. Lucyna Kołodziejek
 2. Małgorzata Baran
 3. Teresa Kordaś
 4. Elżbieta Baran
 5. Tadeusz Tomaszewski
          Zespół Szkół w Głoskowie:
  Nauczyciele i wychowawcy:
 1. Mgr Monika Baran
 2. Grażyna Drewnik
  Administracja i obsługa:
 1. Genowefa Kowalska
 2. Renata Gądek
 3. Zofia Fiutak
 4. Teresa Mucha
 5. Mirosława Zalewska
          Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli:
  Nauczyciele i wychowawcy:
 1. Mateusz Gąska
  Obsługa:
 1. Jolanta Mućko
          Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem:
  Nauczyciele i wychowawcy:
 1. Olga Zadrożna
  Obsługa:
 1. Krystyna Świątek

      Łączna kwota nagród dyrektorów:
      - dla nauczycieli: 12 000zł
      - dla pracowników obsługi: 3 700zł
img_1085_small.jpg img_1086_small.jpg img_1087_small.jpg img_1088_small.jpg
img_1089_small.jpg img_1090_small.jpg img_1092_small.jpg img_1093_small.jpg
img_1094_small.jpg img_1097_small.jpg img_1099_small.jpg img_1100_small.jpg
img_1101_small.jpg img_1102_small.jpg img_1103_small.jpg img_1104_small.jpg
img_1107_small.jpg img_1109_small.jpg img_1110_small.jpg img_1111_small.jpg
img_1112_small.jpg img_1113_small.jpg img_1114_small.jpg img_1115_small.jpg
img_1116_small.jpg img_1117_small.jpg img_1119_small.jpg img_1120_small.jpg
img_1121_small.jpg img_1123_small.jpg img_1124_small.jpg img_1125_small.jpg
img_1126_small.jpg img_1127_small.jpg img_1131_small.jpg img_1132_small.jpg
img_1133_small.jpg img_1134_small.jpg img_1137_small.jpg img_1138_small.jpg
img_1139_small.jpg img_1141_small.jpg img_1142_small.jpg img_1143_small.jpg
img_1144_small.jpg img_1146_small.jpg img_1147_small.jpg img_1148_small.jpg
img_1149_small.jpg img_1150_small.jpg img_1152_small.jpg img_1153_small.jpg
img_1154_small.jpg img_1155_small.jpg