Otwarcie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Głoskowie


      W dniu 19 września 2009 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Głoskowie, połączone z otwarciem nowego Przedszkola w tej placówce.
      Na tę uroczystość przybyli: Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm RP, Joanna Kaniuk Dyrektor Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Kazimierz Sionek Wójt Gminy Parysów, Tadeusz Głasek reprezentujący Burmistrza Miasta Garwolin, Halina Poszytek Prezes ZNP w Garwolinie, Grażyna Witak-Wcisło Dyrektor PODN w Garwolinie, Jadwiga Piątek i Jadwiga Kwiatkowska z Kuratorium Oświaty, Janusz Krawczyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jarosław Kocielnik Kierownik Posterunku Policji w Borowiu, Lucyna Zając Kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Borowiu, Barbara Włodarczyk Naczelnik Poczty w Borowiu, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, Witold Sitek właściciel Firmy MEGA-BUD, Edward Skwarczyński projektant budowlany oraz przedsiębiorcy z gminy i powiatu współpracujący ze szkołą i gmina, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie tej szkoły.
      Święto otwarcia Sali gimnastycznej rozpoczęło się Mszą Św. w Kaplicy w Głoskowie odprawioną przez ks. Prałata Ryszarda Andryszczaka Dziekana Garwolińskiego. Eucharystii towarzyszyła oprawa liturgiczna przygotowana przez uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół w Głoskowie.
      Symbolicznego przecięcia wstęgi, przed wejściem do nowej Sali gimnastycznej dokonali: Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska i Przewodniczący Rady Gminy Albert Baran, Dyrektor Zespołu Oświatowego w Głoskowie Jolanta Maszkiewicz, Joanna Kaniuk, Krzysztof Borkowski, Witold Sitek oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
      W obecności wszystkich zaproszonych gości nową salę gimnastyczną poświęcił ks. Prałat Ryszard Andryszczak.
      W dalszej części uroczystości głos zabrał Wójt Gminy mówiąc:

      Panie Pośle
      Czcigodni Księża,
      Szanowne Grono Pedagogiczne, drodzy uczniowie i rodzice
      Dostojni goście,
      Szanowni Państwo
      Dziś otwieramy jakże potrzebny dla tej placówki oświatowej i całego środowiska lokalnego obiekt sportowy w postaci sali gimnastycznej. Koncepcja a zarazem konieczność budowy zrodziła się w 2005 roku i podyktowana była poprawą stanu bazy sportowej na terenie gminy Borowie. Przypomnieć należy, że niespełna 2 lata temu oddaliśmy do użytku pełnowymiarową Halę sportową w Borowiu. Projekt tego obiektu wykonał Pan inż. Edward Skwarczyński przy współpracy z innymi branżowymi projektantami. Pozwolenie na budowę tego obiektu Gmina uzyskała 14.09.2006 roku i po tym terminie wspólnie z Radą Gminy zaczęliśmy szukać możliwości sfinansowania jej budowy. W maju 2008 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy w dniu 04.07.2008 roku z firmą Zakład Budowlany MEGA-BUD Witold Sitek z Garwolina. 26.08.2008 roku rozpoczęto budowę tego obiektu a jej zakończenie nastąpiło 28.08.2009 roku.
      Wybudowany obiekt posiada salę gimnastyczną o wymiarach 12 x 24, kubaturę 4460 m3 , i 573 m2 powierzchni użytkowej.
      Przy realizacji tej inwestycji z głównym wykonawcą współpracowali; Pan Henryk Rękawek wykonawca instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, Pan Wiesław Witak wykonawca instalacji elektrycznej. Całość robót nadzorował Pan inż. Edward Skwarczyński przy współpracy z Panem Janem Stoniem i Bogdanem Hachajem.
      Koszt inwestycji zamknął się kwotą 1.500.000,- złotych, z czego Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 300 tyś. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, pozostała kwota została wyasygnowana z budżetu Gminy. Projekt tej inwestycji jak i wiele innych zostało zgłoszonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Trzeba zauważyć, że w okresie jednego roku ta placówka otrzymała nowy obiekt sportowy , który zmienił znacząco wizerunek szkoły.
      Szanowni Państwo! Samorząd gminy Borowie tak jak wiele samorządów w naszym powiecie i kraju wziął pełną odpowiedzialność za właściwy rozwój oświaty, zatem nasza troska skupia się na tym aby nasze dzieci i młodzież miały odpowiednie warunki do nauki i rozwoju swoich zainteresowań . Od wielu lat przeznaczamy znaczne środki finansowe na unowocześnienie obiektów oświatowych w naszej gminie. Stąd też również w Zespole Szkół w Głoskowie z dniem 01. Września 2009 roku warunki pracy i nauki diametralnie poprawiły się. W okresie wakacyjnym przeprowadzony został gruntowny remont budynku szkoły. Na korytarzu dolnym zaadaptowano hol na Przedszkole, wykorzystywany dotychczas na zajęcia wychowania fizycznego . Pomysł utworzenia przedszkola zrodził się w ubiegłym roku a które na mocy odpowiedniej uchwały rady gminy z dnia 15 czerwca 2009 roku powstało z dniem 1 września br. Koszt remontu kapitalnego obiektu wyniósł 300 000 zł. i pokryty został ze środków budżetu gminy.
      Główną ideą, jaka przyświecała nam przy podejmowaniu decyzji zarówno budowy sali gimnastycznej jak i utworzenia przedszkola było zapewnienie wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia, które jest naszą przyszłością. Od niej zależy rozwój naszej gminy i całej Ojczyzny. Chciałbym aby nasza młodzież rozwijała wszechstronne swoje zdolności, w tym sportowe.
      Mając na uwadze, że dzisiaj otwierana sala gimnastyczna powstała przy zaangażowaniu wielu osób i instytucji, pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem na etapie projektowania i na etapie wykonawstwa. Dziękuję wszystkim radnym poprzedniej i obecnej kadencji. Dziękuję Pani Dyrektor i całemu gronu pedagogicznemu tej Szkoły. To nasz wspólny sukces i owoc naszej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, który chcemy przekazać naszej młodzieży. Jestem przekonany, że ten obiekt sportowy służyć będzie całej społeczności szkolnej i mieszkańcom tego rejonu gminy. Mam nadzieję, że w tym obiekcie powstanie wiele działań, pomysłów i projektów, które skupiać będą młodzież Zespołu Szkół i okolicznych mieszkańców.
      Na zakończenie pragnę zacytować słowa Jana Pawła II, które niech będą puentą mojej wypowiedzi:
      "Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowanie, wola wytrwałości, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca."

      Dziękuję za uwagę.


      Następnie głos zabrali zaproszeni gości: Krzysztof Borkowski, Joanna Kaniuk, Grażyna Witak-Wścisło, Halina Poszytek oraz Tadeusz Głasek.
      Po części oficjalnej przedstawiono prezentację multimedialną przedstawiającą historię szkoły oraz poszczególne etapy budowy obiektu sportowego, poczym młodzież Zespołu Szkół w Głoskowie zaprezentowała program artystyczny.
      Na zakończenie uroczystości Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców złożyli na ręce Wójta Gminy kwiaty z podziękowaniem za ogromny wkład w rozwój szkoły w Głoskowie.

photo_small.jpg photo2_small.jpg a_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg
photo8_small.jpg photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg
photo12_small.jpg photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg
photo16_small.jpg photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg
photo20_small.jpg photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg
photo24_small.jpg photo25_small.jpg photo26_small.jpg photo27_small.jpg
photo28_small.jpg photo29_small.jpg photo30_small.jpg photo31_small.jpg
photo32_small.jpg photo33_small.jpg photo34_small.jpg photo35_small.jpg
photo36_small.jpg photo37_small.jpg photo38_small.jpg photo39_small.jpg
photo40_small.jpg photo41_small.jpg photo42_small.jpg photo43_small.jpg
photo44_small.jpg photo45_small.jpg photo46_small.jpg photo47_small.jpg
photo48_small.jpg photo49_small.jpg photo50_small.jpg photo51_small.jpg