Objaśnienia w zakresie gospodarki odpadami

       Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r .spowodowała zmiany w zakresie gospodarki odpadami Zgodnie z tą ustawą gminy od 01.07.2013 r. przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów.

       Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłat za odbieranie odpadów z ich gospodarstw.

       Wnoszenie opłat jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru odpadów. Opłata jest wymogiem obligatoryjnym i nie ma możliwości odstąpienia od jej naliczania.

       W związku z powyższym w dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Borowie Uchwałą nr XXIV/131/2012 uchwaliła stosowny wzór deklaracji, którą właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełnić i złożyć do dnia 15 marca 2013 roku do Urzędu Gminy w Borowiu. Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z Uchwałą nr XXIV/128/20I2 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012 r., dla nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywały dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny (segregowany) - 4,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc, bez względu na ilość wytworzonych odpadów, - za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny (niesegregowany) - 6,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc, bez względu na ilość wytworzonych odpadów.

       Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorcą zbierającym odpady należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

       Od 1 lipca właściciele będą wnosić należną opłatę do Gminy. Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których opłata zostanie nałożona w drodze decyzji Wójta Gminy. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Gmina zobowiązana jest przygotować i przeprowadzić przetarg celem wyłonienia przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady komunalne z terenu naszej Gminy.

       Uwaga!
Faktyczna wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców będzie znana po przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy wywozu odpadów i ewentualnie w terminie późniejszym opłata zostanie dostosowana do kosztów.


Wójt Gminy Borowie

mgr inż. Wiesław Gąska


Dokumenty do pobrania:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI