INFORMACJA
Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego

       Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zmieniona została ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.)