Inwestycje wykonane w 2004 roku

1. Zakup opraw oświetleniowych w ilości 54 szt. do modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę 16 460,51 zł

2. Zakup kruszywa dolomitowego na drogę na drogę w Słupie w ilości 750 ton o wartości 30 495 zł.

3. Przetarg na wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Borowie na okres jednego roku.
Koszt zadania wyniósł 48 768,00 zł.

4. Zlecono wykonanie "Projektu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borowie, Nowa i Stara Brzuza".
Koszt zadania wyniósł 48 800,00 zł.

5. Zlecono dostawę grysu dolomitowego z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych.
Koszt zadania wyniósł 261 690,00 zł.

6. Wykonano linię oświetleniową wzdłóż drogi Głosków - Wilchta.
Koszt inwestcji wyniósł 22 100,00 zł.

7. Zlecono wykonanie projektu instalacji oświetleniowej w miejscowości Borowie ul. Kościelna i Garwolińska.
Koszt inwestycji wyniósł 8 540,00 zł.

8. Zakupiono oprawy oświetleniowe do modernizacji linii oświetleniowej w miejscowości Chromin i Łopacianka.
Koszt inwesttcji wyniósł 20 443,54 zł.

9. Wykonano remont łazienek w Szkole Podstawowej w Borowiu.
Koszt inwestycji wyniósł 11 946,00 zł.

10. Zakupiono olej opałowy w ilości 9 i 8 tys. litrów na kwotę 30 694,40 zł.

11. Wykonano modernizację drogi gminnej polegającej na utwardzeniu tłuczniem i utrwaleniu emulsją drogi Borowie - Kamionka.
Koszt inwestycji wyniósł 183 409,92 zł.

12. Wykonano modernizację drogi, polegającej na utwardzeniu tłuczniem i utrwaleniu emulsją, w miejscowości Gościewicz o długości 1 km.
Koszt inwestycji wyniósł 67 829,56 zł.

13. Wykonano modernizację drogi, polegającej na utwardzeniu tłuczniem i utrwaleniu emulsją, w miejscowości Filipówka o długości 1 km.
Koszt inwestycji 50 749,56.

14. Wykonano modernizację drogi, polegającej na utwardzeniu tłuczniem i utrwaleniu emulsją, w miejscowości Laliny - Iwowe o długości 900 mb.
Koszt inwestycji wyniósł 55 632,00 zł.

15. Dokonano zakup wyposażenia kl. "0" i świetlicy w Zespole Szkół w Głoskowie(PAOW).
Koszt inwestycji wyniósł 10 444,42 zł.

16. Wykonano remont szkoły polegający na wymianie otworów okiennych w tym kl. "0" i świetlicy w Zespole Szkół w Głoskowie(PAOW).
Koszt inwestycji wyniósł 100 520,99 zł.

17. Dokonano remontu budynku po byłym USC.
Koszt inwestycji wyniósł 24 000,00 zł.

18. Wykonano termomodernizację budynku GOK.
Koszt inwestycji wyniósł 80 520,00zł.

19. Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Oświatowego w Borowiu.
Koszt inwestycji wyniósł 117 442,00 zł.

20. Wykonano termomodernizację budynku Gimnazjum w Borowiu.
Koszt inwestycji wyniósł 37 365,83 zł.

21. Podpisano umowę na wykonanie studium granicy rolno-leśnej.
Koszt inwestycji wyniósł 13 500 zł.

22. Wykonano roboty drogowe polegające na profilowaniu równiarką dróg gruntowych.
Koszt robót 12 069,18 zł.

23. Wykonano malowanie sali gimnastycznej w Gimnazjum w Borowiu.
Koszt inwestycji 5 500,00 zł.

24. Wykonano chodnik na skwerku w Borowiu.
Koszt inwestycji wyniósł 19 749,36 zł.

25. Zakupiono lampy z osprzętem do wykonania oświetlenia parkowego na skwerku w Borowiu.
Koszt zakupu wyniósł 10 714,00 zł. 26. Wykonanie sześciu przystanków.
Koszt inwestycji 2 800,00 zł.

27. Dokonano wymiany dachu na budynku GOK.
Koszt inwestycji 65 000,00 zł.

28. Dokonano zakupu blachy trapezowej dla OSP w Głoskowie.
Koszt inwestycji wyniósł 8 200 zł.

29. Wykonano instalację elektryczną w budynku OSP w Iwowem.
Koszt inwestycji wyniósł 2 550,50 zł.

30. Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach Wilchta - Wrzosów.
Koszt inwestycji wyniósł 2 120,00 zł.

31 Zakupiono otwory okienne do Gimnazjum w Borowiu.
Koszt inwestycji wyniósł 12 297,60 zł.

32. Zakupiono drzwi do Zespołu Szkół w Głoskowie.
Koszt inwestycji wyniósł 10 699,40 zł.

33. Wykonano podział instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy.
Koszt inwestycji wyniósł 1 050,00 zł.

34. Dokonano montażu opraw sodowych w miejscowości Wilchta i Chromin skrzyżowanie do Lalin.
Koszt inwestycji wyniósł 900,00 zł.

35. Przeprowadzono remont dzwonnicy zabytkowej i kruchty przy zabytkowym kościele w Borowiu.
Koszt inwestycji wyniósł 18 355,00 zł.

36. Zakupiono działkę na poszerzenie nieruchomości dla OSP Laliny.
Koszt inwestycji wyniósł 3 000,00 zł.