Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głosków-Chromin-Łopacianka. Długość sieci 12,511 km, długość przyłączy 6,753 km, liczba przyłączy 248 szt. Koszt zadania 4 385 261,89zł
 2. Galeria zdjęć
 3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu o mocy 550m3/dobę.
  Koszt zadania: 3 913 296,60zł. Dotacja z UE w ramach RPOWM w kwocie 1 647 561,63zł
 4. Galeria zdjęć
 5. Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy. Koszt zadania 282 627,37zł. Dotacja z UE w ramach RPOWM w kwocie 240 233,26
 6. Galeria zdjęć
 7. Budowa drogi gminnej we wsi Jaźwiny o długości 990m. Wartość zadania 153 673,74zł.
 8. Galeria zdjęć
 9. Prace restauratorsko – konserwatorskie obiektów drewnianych w budynku po byłym kościele w Borowiu
  Koszt zadania: 38 000,00 zł. Dotacja z UE w ramach PROW 30 400zł
 10. Galeria zdjęć
 11. Udzielenie pomocy finansowej w kwocie 100 000zł dla Powiatu Garwolińskiego na wykonanie drogi powiatowej w Starej Brzuzie.
 12. Modernizacja drogi powiatowej Chromin – Oleksianka we wsi Laliny.
 13. Modernizacja terenu w parku przy Urzędzie Gminy w Borowiu.
 14. Kontynuacja projektów unijnych POKL 2007-2013: "Indywidualizacja procesów nauczania w Gminie Borowie. Wartość projektu 134 177zł." Dotacja z UE 134 177zł.
 15. Zadania realizowane w ramach „Funduszu sołeckiego”:
Lp Nazwa sołectwa Kwota funduszu sołeckiego (w zł) Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji Plan wydatków (w zł)
1 Borowie 23 153,57 -Zagospodarowanie poddasza budynku strażnicy OSP na salę świetlicową - usługi remontowe
-Zagospodarowanie poddasza budynku strażnicy OSP na salę świetlicową-zakup materiałów remontowych i wyposażenia
-Remont drogi gminnej (ul. Biela)
3 000


15 154


5 000
2 Brzuskowola 9 864,93 Remont budynku użyteczności wiejskiej 9 865
3 Nowa Brzuza 12273,13 Remont pomieszczeń w budynku straznicy OSP 1 2274
4 Stara Brzuza 9 748,87 Remont świetlicy wiejskiej 9 749
5 Chromin 16 393,19 -Remont strażnicy OSP - zakup materiałów 2 648
13 746
6 Dudka 12 041,02 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 12 042,00
7 Filipówka 11 982,99 Remont budynku OSP - wymiana dachu 11 983
8 Głosków 25 097,54 -Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Głosków na odcinku od drogi krajowej do Kaplicy
-Wykopanie rowu i wykonanie przepustu przy drodze gminnej
20 098,00


5 000,00
9 Gościewicz 11 518,76 Remont budynku strażnicy OSP 11 519,00
10 Gózd 8 733,36 Remont drogi gminnej w stronę Dębego 8 734,00
11 Iwowe 22 921,46 -Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
-Ułożenie kostki brukowej wraz z wymianą przepustu przed budynkiem strażnicy OSP
5 922,00


17 000,00
12 Jaźwiny 14 362,18 Budowa ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej 14 363,00
13 Kamionka 10 068,03 -Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym
-Remont mostu na rowie melioracyjnym
6 959,00
3 110,00zł
14 Laliny 13 897,95 Remont budynku strażnicy OSP 13 898,00
15 Łętów 10 909,45 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 10 910,00
16 Łopacianka 13 056,53 Zakup materiałów do wymiany dachu na budynku strażnicy OSP 13 057,00
17 Słup Drugi 9 603,80 Remont drogi gruntowej w stronę Jaźwin 9 604,00
18 Słup Pierwszy 12 650,32 -Przebudowa kanalizacji odprowadzającej ścieki
-Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej
1 950,00


10 701,00
19 Wilchta 13 433,71 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej 13 434,00
Ogółem: 261 710,79 Razem: 261 720,00


Powrót