Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wójt Gminy Borowie informuje, iż zgodnie z art. 1. pkt.31 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 roku nr 205, poz. 1206) od 1 września 2012 roku zmieniły się przepisy dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W związku z powyższym będzie obowiązywać nowa procedura dotycząca zasad przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U z 1996 r Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Borowie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Borowie, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również Izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się do Wójta Gminy Borowie w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust 1 pkt 2 w/w ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogiem art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego, kopie :

Ponadto w związku z tym iż w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przy ubieganiu się o taką pomoc, to jest:

 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
 3. do wniosku należy załączyć sprawozdanie finansowe wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (Dz. U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z w/w/ ustawą.

UWAGA:
Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311). Do czasu dostarczenia przez pracodawcę wymienionych dokumentów, pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia nie może być udzielone (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Od 1 września 2012r. do 31 grudnia 2012r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. 8.081 zł – w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 m-cy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 3. W przypadku nauki zawodu o 24 miesięcznym cyklu kształcenia kwota dofinansowania wynosi 4.587 zł (art. 14 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 205, poz. 1206).

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia odwołania.
Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłaty nie pobiera się.

  Załączniki do pobrania:
 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. instrukcja do formularza
 4. oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
 5. oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis
 6. oświadczenie o sporządzaniu sprawozdań finansowych
 7. oświadczenie o nie sporządzaniu sprawozdań finansowych
 8. oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego pracownika
 9. wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

  Podstawa Prawna:
 1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, zm. z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 224, poz. 2274, z 2005 r. Nr 53, poz. 472).
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988; Dz.U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 ze zm.).
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 144, poz. 903).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820).
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.L 379 z 28.12.2006);pomoc de minimis w przemyśle i usługach.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.