UROCZYSTOŚĆ NADANIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEMU GIMNAZJUM W GŁOSKOWIE IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO


      10 lutego 2011 roku w Zespole Szkół w Głoskowie odbyła się doniosła uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przekazanie sztandarów obu placówkom oświatowym. Wybór Patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu szkoły. Została ona podjęta przed dwoma laty. Od tego czasu uczniowie i nauczyciele poznawali postać Kardynała Wyszyńskiego.
      Uroczystości poprzedziła Msza św. w miejscowej Kaplicy celebrowana przez ks. dr Marka Skwierzyńskiego - wicedyrektora Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, a sztandary poświęcił dziekan Dekanatu Garwolińskiego ks. prałat Ryszard Andruszczak w asyście proboszcza parafii Borowie, ks. kan. Stanisława Staręgi.
      Dalsza część uroczystości odbyła się w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Głoskowie. Wójt Gminy Wiesław Gąska wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Głoskowie Jolantą Maszkiewicz powitali przybyłych na uroczystość gości:

      Uczennica Publicznego Gimnazjum w Głoskowie Patrycja Piętka przybliżyła życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

      Nasz Patron,

      Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, a zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. W okresie międzywojennym był działaczem społecznym, duszpasterzem środowisk akademickich i związków zawodowych. Podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem AK. Od 1948 roku prymasem Polski, a od 1953- kardynałem. W latach 1953-1956 był internowany. Był inicjatorem orędzia do biskupów niemieckich w 1956r., obchodów tysiąclecia chrztu Polski w 1966r. i odnowienia ślubów jasnogórskich w sierpniu 1956r., a także nawiedzenia parafii w naszej ojczyźnie przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Odegrał dużą rolę w tworzeniu organizacji kościelnych na Ziemiach Odzyskanych. W latach 1980-1981 był mediatorem między "Solidarnością" i rządem. Otwarcie występował w obronie praw człowieka i narodu oraz niezależności Kościoła od władz komunistycznych.
       Stefan Kardynał wyszyński to jeden z największych polskich autorytetów XX wieku. Wybraliśmy go na Patrona naszych szkól, ponieważ jego inteligencja, szlachetność serca, męstwo ducha hartowane w surowej szkole moralnej uczyniły z Niego bohatera ojczystego kraju i Kościoła naszych czasów. Jego miłość Kościoła i Ojczyzny nie stroniła od walki, gdy mu ją nakazywało jego własne sumienie. Męstwo łączyło się w nim z chrześcijańską roztropnością i umiarem nacechowanym odpowiedzialnością, a więc zaletami, które są oznaką miłości. Był człowiekiem niezłomnej nadziei, wiary w Boga i synowskiej miłości do Matki Chrystusa.


      Dyrektor Zespołu Szkół mgr Jolanta Maszkiewicz uzasadniła dokonanie wyboru Patrona obu szkół Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

      Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu społeczności szkolnej. Została ona podjęta przed 2 laty, wspólnie z rodzicami i uczniami. Od tego czasu wszyscy - uczniowie i nauczyciele poznawali postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego - jednego z największych synów polskiej ziemi. Uczniowie gromadzili wiadomości o Jego życiu, wykonywali gazetki, prezentacje multimedialne, prace plastyczne, odbyły się konkursy wiedzy o życiu i działalności przyszłego Patrona, dla społeczności lokalnej przygotowana została wieczornica w rocznicę Jego śmierci. Niezapomnianym przeżyciem była wycieczka do Zuzeli- miejsca urodzenia Księdza Prymasa. To dąb Jego imienia rośnie posadzony w 2006 roku przy Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Głoskowie. Najważniejsze wartości wynikające z nauki Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zdecydowały o jego wyborze na Patrona szkoły to: troska o godność człowieka, wartość rodziny i umiłowanie ojczyzny. Ksiądz Prymas to człowiek niezłomny o wielkiej mądrości, prawym sumieniu i bogatej osobowości, który pozostawił po sobie przeogromną skarbnicę idei, myśli i uczuć. Jako nauczyciele i rodzice uważamy, że warto opierać wychowanie młodych pokoleń na mocnym fundamencie i korzystać z dziedzictwa pozostawionego przez wielkich ludzi- taką postacią był i jest nasz Patron. W dzisiejszych czasach, często w ferworze codziennych obowiązków i zmagań z przeciwnościami losu, gubimy podstawowe wartości, stąd słowa Prymasa Tysiąclecia, by "prawdę czynić z miłością" uczą nas szacunku dla drugiego człowieka oraz otwierają nasze serca na to, co dobre i wartościowe. Jesteśmy nauczycielami jedni dla drugich w każdej chwili naszego życia. Przedmiotem nauki jest nie tylko wiedza, ale także a może przede wszystkim umiejętność życia w społeczeństwie. Musimy pamiętać, że nasza godność i wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się godność i wolność drugiego człowieka, rodzica, nauczyciela, ucznia… Aby łatwo tę granicę ustalić wystarczy tak niewiele, wystarczy kochać- rodzica, nauczyciela, ucznia… Ksiądz Prymas żył w trudnych czasach. W zetknięciu z ateizmem był wyznawcą i obrońcą wiary, w zetknięciu z marksistowskim ustrojem był rzecznikiem katolickiej nauki społecznej, z całą otwartością, gotowością do strzeżenia prawdy i dobra, gdziekolwiek się ono znajduje. Każde czasy są na swój sposób trudne. Nasi uczniowie zderzają się z innym przeciwnikiem. Jest nim otaczający świat pełen wydaje się nieograniczonych możliwości, a jednak pułapek i pustych dróg. Pragniemy dać im skuteczny klucz do odszyfrowania tego co dobre i co złe. Tym kluczem są podstawowe zasady etyczne. Ufamy, że autorytet i wzorzec osoby Prymasa Wyszyńskiego pomogą wychować naszych uczniów na godnych obywateli i dobrych ludzi. Wierzymy w to, że nasz Patron- kardynał Stefan Wyszyński będzie pomagał nam, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół w Głoskowie, wybierać właściwe ścieżki, kierował nas będzie ku dobru i otaczał swoją wyjątkową, ojcowską opieką.


      Następnie Marzena Nowak Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borowie odczytała Akt nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Głoskowie.

      Następnie Wójt Gminy Wiesław Gąska jako jeden z fundatorów sztandarów odczytał Akt nadania sztandaru dla Publicznej Szkoły Podstawowej, a następnie wręczył go dyrektorowi szkoły.

      Następnie Wójt Gminy przekazał sztandar Publicznej Szkole Podstawowej na ręce dyrektora szkoły.

      Dyrektor szkoły przekazała sztandar uczniom.

      Następnie Marzena Nowak Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borowie odczytała Akt nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publicznemu Gimnazjum w Głoskowie.

      Następnie Wójt Gminy Wiesław Gąska jako jeden z fundatorów sztandarów odczytał Akt nadania sztandaru dla Publicznego Gimnazjum, a następnie wręczył go dyrektorowi szkoły.

      Następnie Wójt Gminy przekazał sztandar Publicznego Gimnazjum na ręce dyrektora szkoły.

      Dyrektor szkoły przekazała sztandar uczniom.

      Fundatorami sztandarów dla Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej byli:
      W dalszej części uroczystości głos zabrał Wiesław Gąska Wójt Gminy, który skierował do zgromadzonych następujące słowa:

      Czcigodni Księża,
      Pani Poseł,
      Drodzy uczniowie,
      Szanowni Państwo zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości,


      Nadszedł dziś moment szczególny dla historii i tożsamości szkół w Głoskowie. Jesteśmy bowiem świadkami nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum. Jest to wydarzenie niezwykłe, i jakże ważne nie tylko dla społeczności uczniowskiej ale także dla mieszkańców całej gminy. To dzisiejsze wydarzenie to efekt blisko 100 – letniego istnienia szkoły w Głoskowie, jej dorobku pedagogicznego i wychowawczego ale także ciężkiej pracy pedagogów pracujących w tej szkole na przestrzeni tych niemalże 100 lat.
      Nadanie sztandaru jest powodem do dumy. Sztandar w swoim artystycznym wizerunku zawiera kwintesencję wartości, które stają się drogowskazem w wychowaniu młodego człowieka. Będzie on zawsze towarzyszył w różnych chwilach życia szkolnego i narodowego. Zawsze pozostanie symbolem Narodu Polskiego i symbolem tej szkoły. Posiadanie sztandaru to także wyzwanie by godnie Go reprezentować, by godnie w życiu postępować. Mam pewność, iż sprostacie temu zadaniu.
      Dzisiejsza uroczystość jest także oddaniem hołdu Wielkiemu Polakowi - jednemu z największych synów polskiej ziemi, człowieka niezłomnej i głębokiej wiary, nadziei i miłości, zarówno do Kościoła jak i Ojczyzny. Człowieka, który swą postawą, nauką i pracą stawał się drogowskazem dla wszystkich polaków. U podstaw Jego nauczania znajdowało się zawsze wielkie umiłowanie człowieka, podkreślenie jego niezbywalnej godności i wynikających z tego praw osoby ludzkiej.
      Pięknie o osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego powiedział Papież Polak Jan Paweł II, ” Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka ……. gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła , gdyby nie było Jasnej Góry, tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie Naszej, które związane są z Twoim Biskupstwem i Prymasowskim posługiwaniem”.
      Zgodnie z myślą księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. Musi wychowywać w tym duchu.” Jest to najpiękniejsza misja szkoły. Wyrażam przekonanie, iż wspaniała postać Patrona wzbogaci tradycje i osiągnięcia tej szkoły.
       Czcigodni Księża, Pani Poseł, Szanowni Państwo,
      Jak wcześniej wspomniałem szkoła w Głoskowie liczy blisko 100 lat. Pierwsze informacje dotyczące istnienia szkoły w Głoskowie pochodzą z roku 1917. Początkowo była to szkoła prywatna, czterooddziałowa. W 1931 roku został oddany do użytku nowy budynek szkolny, funkcję kierownika szkoły powierzono Pani Stefanii Wójcickiej, która pełniła ją nieprzerwanie do 1962 roku. Od 1952 r. nauka odbywała się w dwóch budynkach, w których mieściło się 7 klas, świetlica i biblioteka. W 1963 r. powołany został Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął ówczesny dyrektor Pan Józef Drewnik, który pełnił funkcję dyrektora do 1992 roku. Budowę szkoły rozpoczęto latem 1973 r., a uroczyste otwarcie odbyło się 27 X 1974r. W tymże budynku ale w jakże zmienionej formie, Szkoła funkcjonuje do dzisiaj. Na przestrzeni prawie 100 letniej działalności, pomimo różnych warunków, szkoła dobrze spełniała swoje zadania dydaktyczne i wychowawcze.
      Warto wspomnieć, że latach 1992 - 1997 dyrektorem 8-klasowej szkoły podstawowej była Pani Henryka Ostolska a od 1 września 1997 r. do chwili obecnej Pani Jolanta Maszkiewicz.
       Rok 1999 przyniósł zasadnicze zmiany w systemie polskiego szkolnictwa. Szkoła w Głoskowie stała się 6-klasową szkołą podstawową z oddziałem „0”. W 2002 roku samorząd gminy podjął decyzję o utworzeniu Publicznego Gimnazjum w Głoskowie a obie placówki zostały włączone do Zespołu Szkół.
      W 2009 roku, podjęta została decyzja o utworzeniu Publicznego Przedszkola w Głoskowie jako kolejnej placówki wchodzącej w skład Zespołu Szkół. Oznacza to, że progi tej szkoły przekraczają dzieci 3-letnie a opuszczają szkołę 16-letni młodzi ludzie.
      Lata 2005 - 2009 dzięki znacznym środkom finansowym przeznaczonym przez samorząd gminy Borowie, przyniosły zupełnie nowy wizerunek tej szkole. Budynek został docieplony, wymieniono okna, wykonano remont kapitalny pomieszczeń, wybudowano salę gimnastyczną, zaadaptowano pomieszczenia na przedszkole. Sukcesywnie w miarę posiadanych środków samorząd stara się doposażyć placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Szkoła korzysta z programów unijnych i uczestniczy w projektach edukacyjnych.

      Szanowni Państwo,

      Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę z głębi serca podziękować serdecznie, Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi za delegowanie na dzisiejszą uroczystość specjalnego wysłannika w osobie ks. dr Marka Skwierczyńskiego Z-cy Dyrektora Wydziału Nauczania do celebracji mszy świętej. Dziękuję także ks. Prałatowi Ryszardowi Andruszczakowi Dziekanowi Garwolińskiemu za poświęcenie sztandarów. Dziękuję ks. kanonikowi Stanisławowi Starędze Proboszczowi Parafii Borowie za koncelebrowanie mszy świętej.
      Szanowni Państwo,
w tak podniosłym i uroczystym dniu życzę całej społeczności uczniowskiej, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom, by Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie stały się dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń miejscem zdobywania wiedzy, kształtowania osobowości, szkołą, z której czerpie się siłę i wzorzec wzbogacający naszą przyszłość.
       Życzę całej społeczności, tej szkolnej i tej lokalnej, by przy ich współudziale i współpracy Szkoła w Głoskowie zmierzała ku kolejnym chlubnym etapom swojego rozwoju.
       Niech nadane imię i sztandary służą na wieczną czasów pamiątkę, jako symbol najwyższych wartości ducha i ciała, których Polsce Kardynał Stefan Wyszyński nie szczędził.


      Na zakończenie uroczystości uczniowie II klasy gimnazjum zaprezentowali program słowno-muzyczny poświęcony patronowi szkoły.

Galeria zdjęć z uroczystościPowrót