Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\po_kl1.jpg

 

„Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu”

 

Wójt Gminy Borowie informuje, iż Gmina Borowie otrzymała środki finansowe w wysokości 125 585 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, na realizację Projektu systemowego pn. „Nauka w Gminie Borowie droga do sukcesu”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Borowie, w roku szkolnym 2011/2012.

Okres realizacji projektu: 05.12.2011 – 29.06.2012

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas I-III szkół podstawowych, ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1.    Zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu, które obejmują:

a.    Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 60h (2 grupy po 30 godzin).

b.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 60h (2 grupy po 30 godzin).

c.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy - 60h (2 grupy po 30 godzin).

d.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem matematyki - 30h (jedna grupa).

2.    Zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli, które obejmują:

a.    Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30h.

b.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30h.

c.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy - 30h.

d.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski - 30h.

3.    Zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie, które obejmują:

a.    Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30h.

b.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30h.

c.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy - 60h (2 grupy po 30 godzin).

d.    Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 60h (2 grupy po 30 godzin).

4.    Zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem, które obejmują:

a.    Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30h.

b.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy -  60h (2 grupy po 30 godzin).

c.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - 30h.

d.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski - 30h.

 

Ponadto w ramach projektu wszystkie szkoły podstawowe zostały doposażone w pomoce dydaktyczne.

 

Wszystkie zajęcia dla dzieci uczestniczących w projekcie są bezpłatne!

 

Czas trwania zajęć obejmuje rok szkolny 2011/2012.

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu prowadzone są we wszystkich publicznych szkołach podstawowych mieszczących się na terenie gminy Borowie, czyli w Borowiu, Brzuskowoli, Głoskowie oraz Iwowem.

Szczegółowe informacje projektu dostępne są w Biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Borowie.

Biuro projektu:

Urząd Gminy Borowie

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

Pokój nr 6

tel. 25 685-90-70, fax. 25 685-90-72

Koordynator projektu: Artur Zieliński

e-mail: artur.borowie@home.pl

 

„Człowiek - najlepsza inwestycja” 

 

Dokumenty do pobrania:
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifREGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifOŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifFormularz zgłoszeniowy, stanowiący deklarację uczestnictwa w projekcie Nr POKL.09.01.01.2-14-315/11, pt. „Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu”

 Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
znajdują się na stronie:
www.efs.gov.pl