OGŁOSZENIE

 

Gmina Borowie ogłasza postępowanie w formie Zapytania ofertowego na:

1. wykonanie usług doradczych w przygotowaniu projektu z działania 8.3 POIG,

2. opracowania Analizy wykluczenia informatycznego w Gminie Borowie,

3. opracowanie Analizy finansowej do projektu z działania 8.3 POIG.

- płatne przelewem 14 dni, po uzyskaniu przez Gminę informacji o dofinansowaniu złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania, o którym mowa powyżej.

Zamówienie o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 14 000 EURO.
Kryterium wyboru oferty – najniższa cena wykonania usługi, spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Oferty proszę składać w formie pisemnej w terminie do dnia  12.09.2012 r. do godz. 12.00 na adres: ul. Aleksandra Sasimowskiego 2; 08-412 Borowie

lub e-mailem na adres:  artur.borowie@home.pl

Osoba do kontaktu: Artur Zieliński tel. 25 685-90-70

I.       Tryb udzielenia zamówienia

1.      Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie, wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy usługi.

2.      Do tego postępowania nie mają zastosowania zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r. z póź.zm).

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. w ramach usług doradczych w przygotowaniu projektu z działania 8.3 POIG Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do:

a)    udzielania pomocy merytorycznej związanej z opracowaniem wniosku o dofinansowanie projektu z działania 8.3 POIG, na każdym etapie jego powstawania,

b)   proponowanie optymalnych rozwiązań w zakresie logiki interwencji przygotowywanego przez Gminę przedsięwzięcia inwestycyjnego,

c)    sprawdzenia pod względem merytorycznym opracowanej przez Gminę dokumentacji konkursowej do działania 8.3 POIG, przed jej złożeniem,

d)   pomoc w przygotowywaniu odpowiedzi na uwagi/zapytania/uzupełnienia WWPE, które mogą pojawić się podczas procesu oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3 POIG.

  1. opracowanie Analizy wykluczenia cyfrowego w Gminie Borowie, która wykaże zasadność realizacji projektu w ramach działania 8.3 POIG,
  2. opracowanie Analizy finansowej do przygotowywanego wniosku o dofinansowanie projektu z działania 8.3 POIG.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu publicznym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki odpowiadające przedmiotowi zamówienia, a  w szczególności:

a)    posiadają udokumentowaną, wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem,

b)   dysponują potencjałem   technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c)    Ponadto wymagana jest:

·         należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

·         ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

·         określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, możliwości wykorzystania w komunikacji łączności elektronicznej/fax’u oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego wykonywania umowy,

d)     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia:

1.      Rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy.

2.      Termin wykonania analiz, o których mowa w pkt. 2 i 3 do dnia: 18.09.2012 r.

3.      Pełne zakończenie – do dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji z WWPE (IW dla działania 8.3 POIG)/informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej WWPE, że złożony wniosek uzyskał dofinansowanie.

4.      Szczegółowy harmonogram świadczenia usługi zostanie uzgodniony przez Strony po podpisaniu umowy.

V.    Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.      Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach,

2.      Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest do:

a)      podania ceny wykonania usługi o której mowa w p.1, 2 i 3 Ogłoszenia, rozłącznie, a w podsumowaniu łączną cenę oferty brutto, w walucie - PLN,

b)      podania terminu związania ofertą.

3.      Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b.      Wykonawca w celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia jest zobowiązany do złożenia w ofercie dokumentów potwierdzających, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, świadczył usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.

·          realizował samodzielnie/realizował w konsorcjum z JST/zarządzał samodzielnie/uczestniczył w zarządzaniu jako Partner projektu,  projektem z działania 8.3 POIG (nie mniej niż dwa razy),

·         opracował analizy, o których mowa w p.2 i 3 Ogłoszenia (przynajmniej po dwie do wniosku/wniosków o dofinansowanie projektu, który/które uzyskał/uzyskały dofinansowanie,

·         wykonywał na rzecz JST usługi doradcze w przygotowaniu projektu z działania 8.3 POIG (nie mniej niż dwa razy),

·         przedstawi rekomendacje z Gmin, które uzyskały dofinansowanie na projekt, do którego dokumentację konkursową opracował oferent (nie mniej niż dwie).

3.      Dokumenty, o których mowa w p.2 ust. a i b powyższego wykazu, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/innej równorzędnej formie (w odniesieniu do p.3 ust.b Wykazu oświadczeń i dokumentów). W odniesieniu do ofert złożonych drogą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je w formie papierowej przed podpisaniem umowy.

VI. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert:

1.      Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spełniającej  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

a)      Kryterium podstawowe (po spełniania warunków udziału w postępowaniu):

Cena brutto oferty - 100%,

2.      Komisyjne rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Borowie, w dniu 12.09.2012 r. o godzinie 12.15 pok. Nr 11,

3.      Uczestnictwo przy otwieraniu ofert pozostawia się do decyzji Wykonawców.

4.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.      Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.      W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

7.       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryteria oceny ofert, opisane w p.1 niniejszego rozdziału.

8.      O wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej www.borowie.pl

 

Zatwierdzam

Borowie, dnia 07.09.2012 r.

 

                                                                        mgr inż. Wiesław Gąska

    Wójt Gminy Borowie


 

V.    TREŚĆ OFERTY

1. Nazwa wykonawcy: …………………………………………………..

2. Adres Wykonawcy:  ………………………………………………….

3. Adres do korespondencji: …………………………………………….

4. NIP  …………………………..

5. REGON  ……………………….

6. Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………….

7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

         Cenę netto: ……………... (słownie: …………….……………….………………..)

         Podatek VAT: ………… zł (słownie: ……………………………………………….)        

Cenę brutto: …………... (słownie:………………………………………………..)

8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

9. Termin realizacji zamówienia: od podpisania Umowy do otrzymanie przez Zamawiającego informacji z WWPE/informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej IW, że złożony wniosek uzyskał dofinansowanie.

10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: j.w.

11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

 

……………………               …………………………………

(miejscowość, data)                  (podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

                                               ……………………………………

                                               (pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Borowie