Ogłoszenie o naborze wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym

      Niniejszym informuję, że w Urzędzie Gminy Borowie trwa nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do 29 lutego 2012 roku. Zgodnie z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne jest ustalana na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm) i na dzień dzisiejszy nie może być większa niż 351 zł na osobę.


                                                                                 Wójt Gminy
                                                                        mgr inż. Wiesław Gąska