Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\po_kl1.jpg 

„Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Borowie”

 

Wójt Gminy Borowie informuje, iż Gmina Borowie otrzymała środki finansowe w wysokości 134 177,00 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, na realizację Projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Borowie”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 118 uczniów klas I-III z 4 szkół podstawowych z terenu gminy Borowie w okresie od IX 2013 do VI 2014 wraz z doposażeniem bazy dydaktycznej 4 szkół.

 

Okres realizacji projektu: 04.11.2013 – 31.07.2014

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas I-III szkół podstawowych, ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1.    Zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu, które obejmują:

a.    Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 60h (2 grupy po 30 godzin).

b.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 60h (2 grupy po 30 godzin).

c.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy - 90h (3 grupy po 30 godzin).

d.    Gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy - 30h (jedna grupa).

e.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 30h (jedna grupa).

f.     Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski -- 30h (jedna grupa).

2.    Zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli, które obejmują:

a.    Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30h (jedna grupa)..

b.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30h (jedna grupa)..

c.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy - 30h (jedna grupa).

d.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski - 30h (jedna grupa).

3.    Zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie, które obejmują:

a.    Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30h (jedna grupa).

b.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30h (jedna grupa).

c.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy - 90h (3 grupy po 30 godzin).

d.    Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 30h (jedna grupa).

e.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 30h (jedna grupa).

4.    Zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem, które obejmują:

a.    Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 30h (jedna grupa).

b.    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 30h (jedna grupa).

c.    Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy -  30h (1 grupa).

d.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 30h (jedna grupa).

e.    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski - 30h (jedna grupa).

 

Ponadto w ramach projektu wszystkie szkoły podstawowe zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne.

 

Wszystkie zajęcia dla dzieci uczestniczących w projekcie są bezpłatne.

 

Czas trwania zajęć obejmuje rok szkolny 2013/2014.

 

UWAGA !!!

Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni, których rodzice/opiekuni prawni złożą do dyrektora szkoły wypełnione i podpisane dokumenty w postaci Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych w terminie do dnia 15.11.2013 r.

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu prowadzone są we wszystkich publicznych szkołach podstawowych mieszczących się na terenie gminy Borowie, czyli w Borowiu, Brzuskowoli, Głoskowie oraz Iwowem.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału dzieci w bezpłatnych zajęciach dostępne są u dyrektorów szkół oraz w Biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Borowie.

Biuro projektu:

Urząd Gminy Borowie

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

08-412 Borowie

Pokój nr 6

tel. 25 685-90-70, fax. 25 685-90-72

e-mail: artur@borowie.pl

  

 „Człowiek - najlepsza inwestycja”

 

Dokumenty do pobrania:
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifREGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifOŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Opis: C:\Users\UG Borowie\Desktop\StronaUG\img\doc.gifFormularz zgłoszeniowy, stanowiący deklarację uczestnictwa w projekcie

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
znajdują się na stronie:
www.efs.gov.pl