Człowiek – najlepsza inwestycja


Gmina Borowie / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie
tel. 25 685 90 68, fax. 25 685 90 72

informuje o zakończeniu realizacji projektu

„Aktywizacja bezrobotnych w gminie Borowie”


współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem głównym projektu było zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną 8 uczestników projektu w okresie trwania projektu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013

Grupę docelową projektu stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej i były w wieku aktywności zawodowej. Wsparciem projektu objętych zostało 8 osób, w tym 3 osoby bezrobotne, 3 osoby nieaktywne zawodowo (w tym 1 osoba niepełnosprawna) oraz 2 osoby zatrudnione w rolnictwie.

Wsparcie dla grupy docelowej zaplanowane w ramach projektu obejmowało przeprowadzenie:

 • kursu prawa jazdy kat. B
 • zajęć z doradcą zawodowym
 • zajęć z psychologiem.

  Biuro projektu:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
  ul. Aleksandra Sasimowskiego 10
  08-412 Borowie
  Osoba do kontaktu: Mariola Ryniewicz – Koordynator projektu
  tel. 25 685 90 68, fax. 25 685 90 72