Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Borowie!
      Dobiegł końca rok 2009. Zatem jest to dobra okazja do jego podsumowania i wyrażenia słów podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do dalszego rozwoju naszej gminy.

      Z mojego punktu widzenia był to rok bardzo trudny, gdyż działaliśmy w sytuacji trwającego kryzysu gospodarczego. Trudno było realizować zadania przyjęte w budżecie gminy z uwagi na brak pewności czy otrzymamy zaplanowane środki finansowe. Dzisiaj mogę stwierdzić, iż z wielkimi trudnościami, ale jednak większość środków, chociaż z opóźnieniem, otrzymaliśmy.

      Wiele kłopotów nastręczało nam wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz zwrot rolnikom akcyzy za zakup oleju napędowego do produkcji rolnej, gdyż środki finansowe na te zadania otrzymywaliśmy w ciągu całego roku z dużym opóźnieniem, dlatego też wypłaty tych świadczeń następowały z własnych środków.

      Wykonanie wielu inwestycji podniosło w znaczny sposób standard życia mieszkańców naszej gminy. Cieszę się bardzo, że większość zaplanowanych inwestycji i remontów udało się wykonać.

  Na niektóre z nich pozyskane zostały środki finansowe spoza budżetu gminy, i tak:
 1. Z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego - 473 000 zł,
 2. Z funduszu kultury fizycznej Ministra Sportu - 300 000 zł,
 3. Ze źródeł Unii Europejskiej - 6 363 000 zł.
  Przedstawię Państwu tylko niektóre, ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2009 roku, a są to:
 1. Kanalizacja sanitarna w kierunku Chromina ( 356 mb ) za kwotę 81 895 zł,
 2. Dokończenie projektowania kanalizacji sanitarnej dla całej gminy za kwotę 65 800 zł
 3. Wybudowanie dróg asfaltowych o łącznej długości 7 km. we wsiach Wilchta, Słup Pierwszy i Chromin oraz Borowie – Kamionka za kwotę 1 000 000 zł,
 4. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Iwowem za kwotę 46 870 zł,
 5. Zakończenie w cyklu 2- letnim budowy sali gimnastycznej w Głoskowie za kwotę 1 054 899 zł (całość kosztów budowy 1 500 000 zł),
 6. Kapitalny remont Zespołu Szkół w Głoskowie w tym wygospodarowanie pomieszczeń na nowo utworzone Publiczne Przedszkole w Głoskowie za kwotę 282 230 zł,
 7. Zakończenie w cyklu 2 - letnim rozbudowy i modernizacji bloku żywieniowego w Szkole w Borowiu za kwotę 430 621 zł (całość kosztów 680 000 zł),
 8. Rozpoczęcie budowy w cyklu 2- letnim przedszkola wraz z klasami lekcyjnymi dla Zespołu Oświatowego w Borowiu za kwotę 200 000 zł (całkowity koszt budowy 2 000 000 zł),
 9. Zakup szaletu publicznego i montaż na skwerku w Borowiu za kwotę 43 920 zł,

      Szanowni Państwo!
      Wiem, że jest jeszcze wiele pilnych spraw i zadań do wykonania. W miarę możliwości finansowych będę starał się je wspólnie z radnymi Rady Gminy Borowie wykonywać. O zamierzeniach na rok 2010 poinformuję Państwa po uchwalenia budżetu Gminy Borowie, co stanie się podczas sesji w dniu 29 grudnia 2009 roku.

Szanowni mieszkańcy!
      Za to wszystko, co udało się w 2009 roku wykonać na terenie gminy Borowie, chcę serdecznie podziękować, przede wszystkim radnym Rady Gminy z jej przewodniczącym Albertem Baranem na czele. Dziękuję kierownikom i dyrektorom jednostek podległych samorządowi gminy i pozostałym kierownikom jednostek działających w naszej gminie za dobrą atmosferę w codziennej współpracy, dziękuję pracownikom Urzędu Gminy za ogromne zaangażowanie i starania w celu jak najlepszego wykonywania powierzonych zadań, a także za dobre załatwianie spraw powierzonych im przez mieszkańców gminy. Dziękuję sołtysom i radom sołeckim za dobrą całoroczną współpracę na rzecz samorządu gminy. Dziękuję bardzo serdecznie Zespołom Ludowym i Kołom Gospodyń Wiejskich za ogromny wkład pracy w krzewienie i rozwój kultury, a także za godne rozsławianie naszej gminy. Dziękuję również serdecznie strażakom ochotnikom za niesienie pomocy potrzebującym. Chcę też podziękować za duchowe wsparcie księżom pracującym w parafiach Borowie, Latowicz, Parysów i Garwolin, które to parafie obejmują swym zasięgiem gminę Borowie. Dziękuję wszystkim, mieszkańcom, którzy wspierają mnie dobrym słowem.

Z wyrazami szacunku,

mgr inż. Wiesław Gąska
Wójt Gminy Borowie