Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader, w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koszty całkowite realizacji projektu: 17 522,58 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 9 972,00 zł
Okres realizacji projektu: marzec 2012 – czerwiec 2013
Cel projektu:Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu, w roku 2013.