Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie, Kamionka, Dudka"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 6 267 999,15 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 618 023,00 zł
Okres realizacji projektu: maj 2010 r. – sierpień 2012 r.
Cel projektu:Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kamionka i Dudka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zadanie dotyczy budowy IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej, obejmującej swym zakresem roboty budowlane na gruntach położonych w obrębach geodezyjnych wsi Borowie, Słup Pierwszy, Kamionka oraz Dudka.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borowie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 964 806,00 zł www.wfosigw.pl


Galeria zdjęć nr 1
Galeria zdjęć nr 2

Powrót