Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chromin" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader, w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koszty całkowite realizacji projektu: 902 090,81 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 335 439,00 zł
Okres realizacji projektu: listopad 2012 r. – listopad 2013 r.
Cel projektu:Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Chromin poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zadanie obejmuje swym zakresem roboty budowlane na gruntach położonych w obrębach geodezyjnych wsi Borowie, Nowa Brzuza, Jaźwiny oraz Chromin.

Zakres projektu:


Powrót