Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
""Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Brzuzie"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader, w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koszty całkowite realizacji projektu: 43 897,84 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 24 982,00 zł
Okres realizacji projektu:marzec 2012 – czerwiec 2013
Cel projektu:Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Nowa Brzuza poprzez remont i udostępnienie na potrzeby społeczności lokalnej budynku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej. Zakres projektu:
W ramach zrealizowanego zadania, w pomieszczeniach służących potrzebom funkcjonowania świetlicy wiejskiej zostały wykonane roboty remontowe (rozbiórkowe, wykończeniowe i elektryczne). W ramach powyższych robót zostały wykonane m.in.: ścianki działowe, tynki, posadzki, instalacja elektryczna, wiatrołap. Prace modernizacyjne obejmowały wykonanie ocieplenia posadzki poprzez położenie izolacji z folii oraz z płyt styropianowych, co ograniczyło przemarzanie obiektu. Prace modernizacyjne obejmowały także wybudowanie nie istniejącego dotychczas wiatrołapu co ograniczyło nadmierne wychładzanie obiektu. Pomieszczenie przeznaczone na wiatrołap zostało wydzielone z części istniejącego pomieszczenia. Wymienione zostały także drzwi wewnętrzne oraz zamontowane zostały aluminiowe, przeszklone drzwi zewnętrzne główne oraz dodatkowe wewnętrzne do wiatrołapu.

Galeria zdjęć


(Prace remontowe)

Powrót