Regulamin korzystania z siłowni


  Regulamin korzystania z hali sportowej.
 1. Hala sportowa administrowana jest przez Publiczne Gimnazjum w Borowiu zwane dalej „administratorem”.
 2. Hala sportowa otwarta jest:
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00
  w soboty i niedziele w godz. 10.00-21.00
 3. W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa nieodpłatnie udostępniana jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Oświatowym w Borowiu oraz w pozostałych placówkach oświatowych na terenie gminy.
 4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i prawnym, w tym grupom zorganizowanym.
 5. Korzystanie z hali sportowej odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o harmonogram.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkować się wskazówkom i uwagom administratora obiektu.
 7. Korzystanie z hali sportowej jest odpłatne za wyjątkiem pkt 3. Ustalanie odpłatności za korzystanie z hali i siłowni każdorazowo powierza się Wójtowi Gminy.
 8. Z hali sportowej mogą korzystać:
  • grupy zorganizowane
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje
  • osoby fizyczne
  • dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
  • kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności
  • osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą administratora.
 9. Do hali sportowej nie mogą wchodzić osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
 10. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  • założenie właściwego obuwia sportowego tzw. "halówek" lub z białą podeszwą (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
  • na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia i żucia gumy,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
  • zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia.
 11. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.
 12. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  • wnosić i używać sprzętu niesportowego, materiałów i narzędzi niebezpiecznych,
  • wprowadzać psów i innych zwierząt,
  • wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach,
  • wchodzić na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia,
  • korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej.
 13. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
 15. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
 16. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora obiektu.
 17. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia hali sportowej oraz dewastujące obiekt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 18. Administrator obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
 19. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 21. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
 22. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub administratorowi obiektu.
 23. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 24. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 25. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora hali sportowej. Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji:
  1. Warunkiem zorganizowania imprezy w obiekcie jest podpisanie umowy o wynajem obiektu oraz bezwzględne przestrzeganie jej postanowień.
  2. Regularne, długotrwałe korzystanie z hali odbywa się na podstawie umowy najmu zawartej z Wójtem Gminy Borowie.
  3. W pozostałych przypadkach należy kontaktować się z administratorem hali.
  4. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby wynajmującej
   • aktualny adres zamieszkania
   • numer dowodu osobistego oraz PESEL
   • numer telefonu kontaktowego
   • szczegółowy termin wynajmu (należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć)
  5. Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny zwrócić się z podaniem, w którym należy szczegółowo podać:
   • imię i nazwisko osoby wynajmującej
   • pełną nazwę wynajmującego
   • adres klubu, instytucji czy zakładu pracy
   • szczegółowy termin wynajmu
   • konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć
   • osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Powrót