Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012"

  Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012"
 1. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” jest obiektem ogólnodostępnym.
 2. Wszyscy korzystający z boisk sportowych zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 4. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektów sportowych i jego urządzeń czuwa upoważniony pracownik administratora - pracownik hali sportowej.
 5. Osobami korzystającymi z boiska są zarówno „grający” jak i widzowie – kibice.
 6. Boiska czynne są w następujących terminach:
  1. poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00 - planowane zajęcia szkolne dla uczniów w czasie trwania roku szkolnego,
  2. boiska dostępne dla wszystkich chętnych: poniedziałek – piątek od 15.00 – 22.00, sobota – niedziela od 15.00 - 22.00 .
 7. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub konserwacji boisk, administrator, może zawiesić korzystanie z obiektu.
 9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u administratora.
 10. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych, widowiskowych lub innych po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanym.
 11. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, prowadzonego przez administratora.
 12. Za uczniów korzystających z obiektów podczas zajęć edukacyjnych odpowiada prowadzący zajęcia.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 14. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 17 literka „b”( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. korzystania z boisk bez zgody administratora,
  2. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  3. wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, takich jak: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  4. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  5. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  6. palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
  7. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych,
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  9. przebywania na terenie boisk osobom poniżej 13 roku życia po godzinie 19.00 bez opiekuna,
  10. wprowadzania zwierząt.
 17. Osoba upoważniona przez administratora, w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie terenu boiska,
  4. zakazać dalszych wstępów na kompleks,
  5. wezwać Policję.
 18. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach, administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora obiektu.
 20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i bhp a w szczególności uwag administratora.

Powrót