dla rozwoju Mazowsza

 

Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie zrealizowała projekt pn.

Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w gminie Borowie dla podniesienia jakości kształcenia i wyrównania szans dzieci i młodzieży wiejskiej

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji

Całkowita wartość projektu: 4 173 618,47 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 543 168,56 zł

Okres realizacji: lata 2008 - 2011

Cel projektu: Głównym celem projektu była poprawa jakości usług edukacyjnych i wychowawczych oferowanych w gminie Borowie. Osiągnięcie tej korzyści społecznej było możliwe dzięki utworzeniu kompleksów edukacyjno – sportowych przy dwóch placówkach edukacyjnych, co pozwoliło na rozszerzenie funkcji pełnionych przez szkoły oraz poprawę warunków funkcjonowania placówek, rozwój ich oferty edukacyjnej i dostosowanie się do reformy oświaty.

 

Zakres projektu:

Inwestycja polegała na przeprowadzeniu następujących prac przy poniżej wymienionych placówkach:

1. Przy Zespole Oświatowym w Borowiu wykonano nadbudowę łącznika, zmodernizowano zespół żywieniowy oraz wybudowano przedszkole z salami lekcyjnymi. Po rozbudowie zespołu żywieniowego budynek szkolny posiada nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na kuchnię z zapleczem, stołówkę a także pomieszczenie lekarza, intendentki i dodatkową toaletę.

W odniesieniu do przedszkola zakres prac obejmował trzy oddziałowe przedszkole wraz z zapleczem (tj. pokój nauczycielski, szatnie, sanitariaty i stołówkę) zlokalizowane na parterze oraz 5 klas lekcyjnych i pokój nauczycielski na pierwszym piętrze.

Po rozbudowie budynku o przedszkole, sale lekcyjne oraz blok żywieniowy powierzchnia użytkowa zwiększyła się o 1532,8 m2.

2. Przy Zespole Szkół w Głoskowie wybudowano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem stanowiącym połączenie z istniejącym budynkiem szkoły, oraz zaplecze, w którym zlokalizowano szatnie, natryski dla dziewcząt i chłopców, magazyn na sprzęt sportowy, gabinet kultury fizycznej i salę ćwiczeń ogólnych. Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej wynosi 558,7 m2, powierzchnia użytkowa to 573,0 m2. Wymiary areny sali to 24 m x 12 m.

Wszystkie obiekty, które zostały wybudowane w wyniku realizacji inwestycji są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak zewnątrz (brak barier architektonicznych bądź podjazdy) jak i wewnątrz budynków: toalety.

Realizacja inwestycji doprowadziła m.in. do poprawy jakości kształcenia dzięki budowie infrastruktury edukacyjnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej, która jest przeznaczona także na działania związane z kulturą i integracją społeczną dla wszystkich mieszkańców gminy i osób ją odwiedzających.

 

 

Przebieg realizacji projektu: Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 25 czerwca 2009 roku. Przeszedł on pomyślnie wszystkie etapy oceny i został umieszczony na liście projektów skierowanych do dofinansowania, jednak z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach konkursu, nie został bezpośrednio przyjęty do realizacji lecz skierowany na listę rezerwową w oczekiwaniu na zwiększenie środków finansowych. Pomimo oczekiwania na dotację Gmina Borowie przystąpiła do realizacji projektu. Następnie po sześciu latach oczekiwania na środki finansowe, wniosek został przyjęty do realizacji w związku ze zwiększonymi środkami finansowymi na konkurs w ramach którego został złożony. Następnie w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Warszawie, pomiędzy Gminą Borowie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Projekt został prawidłowo zrealizowany po czym zostały zrefundowane Gminie Borowie środki wydatkowane w latach 2009 – 2011 na realizację przedmiotowego projektu. Zadanie rozliczono bez uwag.

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013  znajdują się na stronie: www.mazowia.eu