Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza

 

Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie realizuje projekt partnerski
wraz z Miastem i Gminą Pilawa oraz
Parafią Rzymsko-Katolicką w Trąbkach
pn.
Energia słoneczna przyszłością Mazowsza

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.3: Ochrona powietrza, energetyka

Całkowita wartość projektu: 5 673 441,00

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 569 177,50 zł, w tym dla Gminy Borowie: 2 028 602,09 zł

Planowany okres realizacji projektu: grudzień 2010 – wrzesień 2015

Cel główny Projektu:

Osiągnięcie pozytywnego wpływu na stan środowiska naturalnego województwa mazowieckiego, dzięki zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej.

Cel ten zostanie zrealizowany dzięki osiągniętemu celowi bezpośredniemu jakim jest zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych wody użytkowej.

Realizacja niniejszego celu oparta jest o:

a) zapewnienie przez partnerskie gminy technologii umożliwiających wykorzystanie energii słonecznej,

b) wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie energetyki wykorzystujących alternatywne źródła energii,

c) użycie nowej technologii pozyskiwania energii w celu obniżenia kosztów ogrzewania wody użytkowej.

Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:

a) wykorzystanie systemów solarnych do produkcji energii cieplnej;

b) wzrost efektywności wykorzystania energii cieplnej;

c) obniżenie kosztów wytworzenia i zużycia energii cieplnej;

d) zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery;

oraz cele ogólne odnoszące się do długofalowych efektów interwencji dla społeczeństwa:

a) poprawa jakości i warunków życia mieszkańców na terenie gmin objętych projektem oraz atrakcyjności i spójności terytorialnej woj. mazowieckiego,

b) wpływ na rozwój współpracy międzyregionalnej;

c) wykorzystanie i rozwój nowoczesnych technologii;

d) podniesienie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności.

Powyższe cele projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie przez gminy: Pilawa – Lider, Borowie – partner, Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Józefa w Trąbkach – Partner jest instalacja systemów solarnych na budynkach użytkowników prywatnych oraz 12 budynków użyteczności publicznej (8 - Gmina Borowie, 4 - Miasto Gmina Pilawa). Instalacje zostaną zamontowane na 559 obiektach prywatnych (budownictwo jednorodzinne) w obu gminach oraz 12 obiektach użyteczności publicznej. Na terenie Gminy Borowie planowanych jest do montażu 313 instalacji w budynkach mieszkalnych oraz 8 w budynkach użyteczności publicznej.

Projekt realizowany w województwie Mazowieckim dla wszystkich miejscowości Miasta i Gminy Pilawa oraz Gminy Borowie. Beneficjentami pośrednimi są mieszkańcy obu gmin i użytkownicy budynków (250 – Pilawa, 321 – Borowie), na których zostaną zamontowane systemy solarne.

Podstawowymi przyczynami podjęcia przez Gminy realizacji przedsięwzięcia są ekonomiczna i środowiskowa.

Realizacja zakresu rzeczowego projektu opiera się na instalacji systemów solarnych na wszystkich budynkach kwalifikujących się, w związku z zawartymi umowami, do objęcia projektem. W ramach przedsięwzięcia montowane będą 4 typy instalacji solarnych różniących się od siebie mocą i wydajnością. Typy instalacji dobrane zostały ze względu na ilość mieszkańców/użytkowników budynków, na których zainstalowane będą następujące instalacje:

- gospodarstwa zamieszkałe przez 1-4 osoby,

- gospodarstwa zamieszkałe przez 5-6 osób,

- gospodarstwa zamieszkałe od 7-20 osób,

- gospodarstwa zamieszkałe powyżej 20 osób.

 

Przebieg realizacji projektu:

Decyzja o realizacji projektu zapadła po analizie sytuacji energetycznej obu gmin partnerskich. Była poprzedzona analizami dotyczącymi opłacalności oraz ryzyka realizacji przedsięwzięcia, a także konsultacjami społecznymi, których wynikiem były ankiety przeprowadzone wśród wszystkich zainteresowanych oraz podpisane umowy (między gminami, a użytkownikami prywatnymi). Istniała zatem potrzeba zapewnienia mieszkańcom gmin alternatywnego źródła energii cieplnej, w związku z ochroną środowiska oraz obniżeniem kosztów wytworzenia i wykorzystania energii.

W związku z powyższym został opracowany Wniosek o dofinansowanie projektu, który został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w dniu 29 grudnia 2010 roku. Przeszedł on pomyślnie wszystkie etapy oceny i został umieszczony na liście projektów skierowanych do dofinansowania, jednak z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach konkursu, nie został bezpośrednio przyjęty do realizacji lecz skierowany na listę rezerwową w oczekiwaniu na zwiększenie środków finansowych. Projekt na liście rezerwowej znajdował się aż do 23 grudnia 2014 roku, wtedy to na mocy Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego został zatwierdzony do realizacji. Następnie w dniu 2 kwietnia 2015 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Burmistrzem Miasta i Gminy Pilawa (liderem projektu), została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza” na zakup i montaż zestawów kolektorów słonecznych. Łącznie projektem objętych jest 571 lokalizacji (w dwóch gminach - Gmina Pilawa i Gmina Borowie), w tym 12 budynków użyteczności publicznej.

Na realizację powyższego zadania, w dniu 15.05.2015 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Konsorcjum: Energia Polska Inwestycje Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i Caldoris Polska Sp. z o.o. Przetargi – Partner Konsorcjum, który to w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Cena z przetargu stanowi podstawę wyliczenia kosztów instalacji dla poszczególnych mieszkańców. Stosownie do założeń projektu, mieszkańcy biorący udział w projekcie pokrywają koszt 30% wartości instalacji.

Prace zostały rozpoczęte z początkiem czerwca 2015 roku, najpierw w każdym gospodarstwie domowym pojawili się projektanci w celu zaprojektowania instalacji a następnie zaczęły się montaże. Zadanie związane z montażem kolektorów słonecznych Wykonawca zakończył 14 sierpnia 2015 r.

Łącznie na terenie Gminy Borowie wykonanych zostało 321 instalacji w tym 313 na budynkach mieszkalnych oraz 8 na budynkach użyteczności publicznej.

Obecnie trwa rozliczanie rzeczowe i finansowe zadania z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

 

 

Zdjęcia z realizacji zadania znajdują się w galerii.

 

 


 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Powrót