Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

 

Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie realizuje projekt pn.

Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.2: Ochrona powierzchni ziemi

Całkowita wartość projektu: 282 627,37

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 240 233,26

Okres realizacji: 2012 –2014

Cel projektu: zapewnienie docelowego użytkowania obszaru składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy, w sposób bezpieczny dla środowiska poprzez zamknięcie oraz rekultywację powyższego składowiska odpadów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie technicznych i biologicznych zabiegów rekultywacyjnych zgodnie z opracowanym projektem. Zabiegi te zapewnią docelowe użytkowanie obszaru składowiska oraz ich otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z zakładanym planem zagospodarowania terenu.

Zakres projektu: Proces rekultywacji terenu składowiska odpadów podzielony został na dwa etapy:
a) rekultywację techniczną,
b) rekultywację biologiczną

Zakres rekultywacji technicznej obejmuje:

1.         prace przygotowawcze i rozbiórkowe

2.         uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska,

3.         uformowanie i jednoczesne zagęszczanie wierzchowiny części odpadów,

4.         ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych,

5.         uszczelnienie czaszy składowiska,

6.         zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego warstwą ziemi urodzajnej.

Zakres rekultywacji biologicznej obejmuje:

1.         nasadzenie roślin zadarniających oraz drzew mających na celu ochronę rekultywowanego obiektu,

2.         stabilizacje warstwy glebotwórczej,

3.         nadanie odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych oraz utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych.

Teren zlikwidowanego składowiska objęty zostanie monitoringiem oddziaływania na środowisko przez okres 30 lat.

 

Przebieg realizacji projektu: Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30 sierpnia 2013 roku. Przeszedł on pomyślnie wszystkie etapy oceny i w dniu 4 lutego 2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazł się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania, zajmując wysokie drugie miejsce wśród wszystkich złożonych w ramach konkursu projektów z terenu województwa mazowieckiego.

Dnia 12 czerwca 2012 r. w Warszawie pomiędzy Gminą Borowie a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zawarta została umowa o dofinansowanie projektu.

Procedury przetargowe polegające na wyborze Wykonawcy zadania rozpoczęły się 18 czerwca 2014 r. a zakończyły podpisaniem umowy w dniu 30 lipca 2014 r. z Wykonawcą zadania firmą KOM-TRANS Usługi Transportowo-Koparkowo-Budowlane Piotr Saletra.

Prace przy zadaniu trwały do 31 października 2014 roku.

 

Postęp prac  można śledzić na stronie internetowej Urzędu Gminy Borowie w galerii.


 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Powrót