XXXIII Sesja Rady Gminy Borowie

      Rada Gminy w Borowiu obradowała 28 grudnia 2005 roku na kolejnej XXXIII Sesji. Była to ostatnia i zarazem najważniejsza w 2005 roku Sesja Rady Gminy. Głównym i najistotniejszym punktem programu było uchwalenie budżetu gimny na 2006 rok. Budżet po stronie dochodów wyniesie 10 458 678 zł zaś po stronie wydatków 12 071 175 zł. Zaplanowany deficyt budżetu zostanie pokryty pożyczką zaciągnietą w Funduszach Ochrony Środowiska.

Najważniesze dochody własne to:
- podatek rolny - 306 935 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych 320 735 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 157 104 zł
- podatek od środków transportowych - 47 300 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego 100 000 zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 72 902 zł
- wpływy z wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 240 000 zł oraz opłat za wodę 22 000 zł
- za korzystania z pojemników na odpady 132 000 zł

Dochody uzyskane z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 820 195 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 25 000 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 6 538 400 zł

Najważniejsze wydatki w roku 2006:
- na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej 2 000 000 zł
- na budowę i modernizację dróg 800 000 zł
- remont Urzędu Gminy 100 000 zł
- remonty w strażnicach OSP 80 000 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzyskowoli 150 000 zł
- opracowanie projektu budowy sali sportowej w Zespole Szkół w Głoskwie 20 000 zł
- realizacja projektu "Szkoła Marzeń" w Szkole Podstawowej w Głoskowie i Gimnazjum w Borowiu 126 482 zł
- adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Gimnazjum w Borowiu 50 000 zł
- dowożenie uczniów do szkół 90 000 zł
- dokończenie rozbudowy budynku Gimnazjum w Borowiu 119 500 zł
- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Borowiu 722 500 zł
- oświetlenie i konserwacja dróg gminnych 220 000 zł
- obsługa wywozu nieczystości i prac na wysypisku 120 000 zł
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 50 000 zł
- na działalność sportową 20 000 zł
- modernizacja budynku GOK 119 000 zł
- remonty świetlic w Goździe i Wilchcie 40 000 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych 1 150 420 zł

      Budżet na 2006 rok uchwalono jednomyślnie.

      Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na 2005 rok, oraz podięła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, a także uchwaliła plan pracy komisji rewizyjnej na 2006 rok.

      Rada Gminy przyjęła Regulamin nagród i wynagradzania nauczycieli na 2006 rok. Najważniejsze uregulowania:
Dodatek motywacyjny przyjęto w wysokości 2% planowanych środków na wynagrodzenia z czego 32% przeznaczono do dyspozycji Wójta, 68% do dyspozycji dyrektorów szkół. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny w granicach od 4% do 10% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami, a dyrektor szkoły w granicach 5% do 30 %. W dodatkach funkcyjnych podwyższono w porównaniu do roku poprzedniego za wychowawstwo w klasach do 15 uczniów 30 zł, powyżej 45 zł, dla opiekuna stażu 35 zł, a dla wychowawcy w klasie integracyjnej 50 zł. Dodatek za trudne warunki pracy przyjęto następująco: za prowadzenie nauczania indywidualnego 10% wartości godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę, za prowadzenie zajęć w klasach łączonych 2% minimalnej stawki wynagradzania nauczyciela prowadzącego. Na specjalny Fundusz Nagród dla mauczycieli postanowiono przeznaczyć środki w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z czego po 50% przeznaczono na nagrody udzielane przez Wójta Gminy i przez dyrektorów szkół.