Z A P R O S Z E N I E

 

Zapraszam na obrady IV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 01 marca 2011 roku o godz. 1400, w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie IV sesji rady gminy,

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Borowie”,

5.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu,

6.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu,

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

8.      Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowie za 2010 rok,

9.      Informacja z przeprowadzonych wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Borowie.

10.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami,

11.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne,

12.  Zamknięcie obrad IV sesji rady gminy.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/ Alicja Szaniawska