Zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Borowie, która  odbędzie się w dniu 22 września 2009 roku o godz. 1400 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu z następującym porządkiem  obrad:

 

 

1.     Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

4.     Przyjęcie protokołu z XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na
2009 rok.

6.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

8.     Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze
2009 roku

9.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Publicznemu Przedszkolu
w Głoskowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borowiu.

12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

13. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

(-) mgr inż. Albert Baran