Sprawozdanie

z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP R.P. w Borowiu

za okres kadencji 2006- 2010.

Szanowni druhowie, zaproszeni goście.

Dzisiejszy Zjazd gminny Związku OSP R.P. w Borowiu poprzedzony został zebraniami sprawozdawczo – wyborczymi w poszczególnych jednostkach OSP, na których dokonano podsumowania działalności, dokonano wyboru nowych władz a także przyjęto program działalności na 2011 rok. Na podstawie tych sprawozdań można pokusić się o krótkie podsumowanie działalności poszczególnych jednostek jak również oddziału gminnego.

Na terenie gminy Borowie w minionej kadencji działało 10 jednostek OSP :

- 6 jednostek typu „S”

- 4 jednostki typu „M”

1 jednostka OSP włączona jest do KSRG. W br podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego OSP w Gościewiczu została rozwiązana, w chwili obecnej złożono wniosek wykreślenia jej z KRS w Warszawie.

Na terenie gminy działa 9 jednostek OSP do których należy 346 członków, w tym 17 kobiet. Na liczbę tę składa się 306 członków czynnych, 31 członków wspierających i 9 członków honorowych. Na terenie Gminy działają 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Wszystkie jednostki straży mają uregulowany stan prawny swoich nieruchomości , figurują one w Księgach wieczystych a także wszystkie jednostki zarejestrowane są w KRS. Jednostki posiadają 8 samochodów strażackich.

W okresie minionych pięciu latach sprawozdawczych strażacy z w/w jednostek wyjeżdżali do akcji ratowniczych 176 razy, w tym do pożarów 95 razy, powodzi 16 razy, wypadków drogowych 16 i 49 razy do innych zagrożeń. Wyjazdów poza gminę było 35.

Gmina Borowie swoim zasięgiem obejmuje 19 sołectw położonych na obszarze ponad 8 000 ha. 17 % obszaru gminy tj . ponad 1300 ha zajmują lasy zarówno państwowe jak i prywatnych właścicieli. Zagrożenia pożarowe na terenie gminy to spowodowane głównie wypalaniem łąk i pastwisk, przebiegającymi przez kompleksy leśne linia kolejowa i drogi oraz zwarcia instalacji elektrycznej i wyładowania atmosferyczne. Wiele zagrożeń to wypadki drogowe głównie na drodze krajowej nr 76.

Przyjęte zadania w uchwale programowej na zjeździe w dniu 19 czerwca 2006 roku były konsekwentnie realizowane. Jednak ograniczone środki finansowe spowodowały , że do zrealizowania pozostało wiele zadań a także przybyły nowe zadania. Z ważniejszych zrealizowanych zadań to zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Borowie, doposażenia w niezbędny sprzęt i włączenia do KSRG. Zarząd gminny poprzez zabezpieczone środki finansowe w budżecie samorządu gminy dbał o utrzymanie w stałej sprawności i gotowości samochody bojowe i inny sprzęt ratowniczo gaśniczy. Ubezpieczenia budynków, samochodów i strażaków, zakupy umundurowania to stałe pozycje ponoszonych wydatków na poszczególne jednostki straży. W minionej kadencji przeznaczone środki w budżecie wynosiły w przedziale 100 – 130 tysięcy złotych. W minionej kadencji OSP w Głoskowie w 2007 roku obchodziła uroczystość związaną z ufundowaniem przez mieszkańców i wręczeniem sztandaru. W 2009 roku jednostki OSP w Głoskowie i OSP w Iwowem obchodziły uroczystości związane z 80. leciem założenia a OSP Borowie z 90. leciem założenia.

Corocznie organizowane były gminne zawody sportowo pożarnicze, pokazy akcji ratunkowych i prelekcje w szkołach gminnych i przedszkolu. W ramach współpracy ze szkołami organizowane były corocznie Gminne Turnieje wiedzy pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom” a zwycięzcy I miejsc uczestniczyli w eliminacjach powiatowych. Także corocznie organizowany jest konkurs plastyczny dla szkół podstawowych w 2 grupach wiekowych i dla uczniów gimnazjum. Strażacy uczestniczyli wielokrotnie w organizowanych akcjach zbiórki krwi przez co możemy poszczycić się znacznymi osiągnięciami. W ubiegłym roku w wyniku klęski powodzi nasze jednostki uczestniczyły w akcji powodziowej na terenie gminy Wilga i Maciejowice przebywając 1817 godzin.

W minionej kadencji postawiono duży nacisk na szkolenia w ochotniczych strażach pożarnych stąd też strażacy uczestniczyli w szkoleniach ;

Druhowie z OSP Borowie, Chromin, Głosków, Iwowe, Jaźwiny i Laliny ukończyli kursy szeregowych I i II stopnia,

Druhowie z Borowie, Chromin, Iwowe ukończyli kurs kierowania ruchem drogowym,

Druhowie z OSP Borowie ukończyli kurs medyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Z tego miejsca chcę podziękować Dariuszowi Sadkowskiemu Komendantowi PSP w Garwolinie za troskę o naszych druhów w stałym podnoszeniu poziomu wyszkolenia.

 

Doceniając społeczną służbę dla pożarnictwa występowano systematycznie o przyznanie odznak i medalów , które wręczano przy okazji różnych uroczystości i tak :

46 odznak „Strażak Wzorowy”

21 - Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

20 – srebrny medal

35 – brązowy medal

Z okazji jubileuszów Złote medale „za zasługi dla pożarnictwa” otrzymały Jednostki OSP Głosków, Iwowe i Borowie.

Szanowni druhowie,

Zdaję sobie sprawę, że nakłady finansowe na OSP winny być o wiele większe. Zdaję sobie też sprawę z tego że stan techniczny budynków i samochodów czy też sprzętu ppoż jest różnorodny i w przeważającej części wymagający wsparcia finansowego. Pomimo wielu potrzeb inwestycyjnych będziemy w większym stopniu zauważać potrzeby z zakresu pożarnictwa, dlatego też w obecnej kadencji samorząd przeznaczać będzie większe środki finansowe na stopniową wymianę sprzętu i wyposażenia a także remonty strażnic.

Szanowni druhowie,

Serdecznie dziękuję za społeczną pracę wszystkim strażakom, których służba na rzecz społeczeństwa jest bezcenna, dziękuję za dotychczasową współpracę licząc na dalszą owocną służbę na rzecz naszych mieszkańców, dziękuję wszystkim osobom i organizacjom które współpracowały z OSP.

 

Powrót