Informacja o naborze wniosków do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "UCZEŃ NA WSI"


UCZEŃ NA WSI

UCZEŃ NA WSI

 

Uczeń na wsiWójt Gminy Borowie informuje, że uruchomiony został nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskiena rok szkolny 2008/2009.

I. Kto może uzyskać dofinansowanie ?

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej 
(z wyłączeniem szkoły policealnej).
3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Borowie.

 

Uwaga !

W przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.


II. Na co przeznaczone jest dofinansowanie ?

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę.
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy).
3. związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament).
4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia).
5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
- opłaty za naukę (czesne),
- zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
- dojazdów do szkoły.

Uwaga !

W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu komputerów


III. Forma pomocy w ramach programu

Dofinansowanie (pomoc bezzwrotna - o ile dotrzymane są warunki zawartej umowy o dofinansowanie). W ramach programu wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.


IV. Maksymalna wysokość dofinansowania

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.


V. Dokumenty wymagane do ubiegania się o dofinansowanie

1.    Wniosek złożony na obowiązującym formularzu.
2. Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia.
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie.
4. Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.
5. Kserokopia aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka.
6. Kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

7. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów brutto z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne.


VI. Termin składania wniosków

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Urzędzie Gminy Borowie
do dnia 30 września 2008 roku.


VII. Skąd można pobrać dokumenty niezbędne do złożenia wniosku ?

- Urząd Gminy w Borowiu
- Strona internetowa Urzędu Gminy w Borowiu: www.borowie.pl
- www.pfron.org.pl.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowie. Pracownik odpowiedzialny za wdrażanie programu: mgr inż. Artur Zieliński, tel. /0-25/ 685-90-70 wew. 16.


Pliki do pobrania:

·     Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego

·     Oświadczenie o wysokości dochodów

·    Ulotka informacyjna