Ogłoszenie
            

       Urząd Gminy w Borowiu informuje, zainteresowanych, którzy złożyli wnioski w 2014 r. na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. Gmina Borowie podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji na dofinansowanie realizacji w/w zadania. Podpisana umowa dotyczy zadania o nazwie: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.489,00 zł”.

       Powyższe zadanie dotyczy ośmiu osób, którzy złożyli wnioski do tut. Urzędu w pierwszej kolejności , z uwagi na ograniczoną ilość środków przyznanych przez WFOŚi GW w Warszawie, natomiast pozostałe wnioski zostaną zrealizowane w drugim terminie po otrzymaniu dodatkowych środków. Ponadto informuję, że wysokość dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie”, udzielonego na podstawie Programu usuwania i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego wynosi do 85% jego kosztu kwalifikowanego brutto w tym do: 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 35% kosztu kwalifikowanego ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Warszawie, pozostałe 15% kosztu kwalifikowanego zadania pokryte zostanie z budżetu Gminy.

       Gmina Borowie powiadomiła firmę – PHUP „EURO-GAZ” Sp.J. Zgórsko, ul. Leśna 48, 26 – 052 Nowiny, która została wyłoniona w trakcie zapytania ofertowego na realizację powyższego zadania, a także przekazano wykaz właścicieli zarządców lub użytkowników, którzy zostali ujęci w wykazie do usunięcia azbestu wraz z informacją o powierzchni ilości oraz stanie wyrobów zawierających azbest. Strony uzgodniły, że firma nawiąże telefoniczny kontakt z osobami przewidzianymi do realizacji powyższego zadania.

Borowie, dnia 2014-09-03
Powrót