Zarządzenie Nr 3/2015

Wójta Gminy Borowie

z dnia 20 stycznia 2015 roku

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych
na terenie gminy Borowie

Na podstawie §10 ust. 4 Statutu Gminy Borowie przyjętego uchwałą Nr XXXI/162/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 5 marca 2010 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 119 poz. 2558 z dnia 14.06.2010 roku, postanawiam, co następuje:

 §1

Zarządzam przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015

Wójta Gminy Borowie

z dnia 20 stycznia 2015 roku

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Miejsce zebrania

Data zebrania

Godziny zebrania

Osoby obsługujące

I
termin

II

 termin

1.

Borowie

GOK

3.02.2015r.

1700

1715

1.Wójt

2. Sekretarz

3. K. Wągrodzki

2.

Filipówka

Strażnica

7.02.2015r.

1915

1930

1.Wójt

2. Sekretarz

 3…

3.

Łopacianka

Świetlica

10.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3. J. Walecki

4.

Słup Pierwszy

Świetlica

11.02.2015r.

1830

1845

1.Wójt

2. Sekretarz

3. E. Gąska

5.

Słup Drugi

Mieszkanie Pani sołtys

12.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3……………………

6.

Jaźwiny

Strażnica

13.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3. I. Baran

7.

Łętów

Świetlica

14.02.2015r.

1100

1115

1.Wójt

2. Sekretarz

3. H. Sitek

8.

Gózd

Mieszkanie Pana sołtysa

16.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3. A. Jesień

9.

Głosków

Strażnica

19.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3. Ł. Pasternak

10.

Iwowe

Świetlica

20.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3. R. Gielo

11.

Nowa Brzuza

Strażnica

23.02.2015r.

1830

1845

1.Wójt

2. Sekretarz

3. A. Zieliński

12.

Stara Brzuza

Strażnica

23.02.2015r.

1700

1715

1.Wójt

2. Sekretarz

3. M. Górzkowska

 

13.

Brzuskowola

Szkoła

24.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3. J. Gajowniczek

14.

Gościewicz

Świetlica

25.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3. K. Gromada

15.

Dudka

Świetlica

26.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3. R. Bielecki

16.

Laliny

Strażnica

27.02.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3J. Barej

17.

Wilchta

Świetlica

28.02.2015r.

1700

1715

1.Wójt

2. Sekretarz

3. A. Oszkiel

18.

Chromin

Strażnica

2.03.2015r.

1800

1815

1.Wójt

2. Sekretarz

3. D. Bielak - Baran

19.

Kamionka

Mieszkanie Pani sołtys

4.03.2015r.

1700

1715

1.Wójt

2. Sekretarz

3.