http://polonus.sk/wp-content/uploads/2014/06/Solidarna_Polska_chce_maksymalnych_cen_na_podreczniki_szkolne2638200200.jpgINFORMACJA

DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2016R. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

 

 

 

Wójt Gminy Borowie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045) i Uchwałą Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:

1.       słabowidzącym,

2.       niesłyszącym,

3.       słabosłyszącym,

4.       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

5.       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6.       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7.       z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8.       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

·         klasy VI szkoły podstawowej,

·         klasy III gimnazjum

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.

Powyższego przepisu nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III szkoły podstawowej w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016 roku (wnioski do pobrania w szkole, do której uczęszcza dziecko). Wnioski dostępne są także w Urzędzie Gminy Borowie, na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Do wniosku należy dołączyć:

·         kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

Ø  Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego)

Ø  Rachunek, paragon

Ø  Oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, z informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;

Ø  W przypadku zbiorowego zakupu podręczników dla grupy uczniów, potwierdzenie zakupu, zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT      i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

Załączniki:

1.       Wniosek w sprawie dofinansowania podręczników dla osób niepełnosprawnych 2016r

2.       Oświadczenie o zakupie podręczników

3.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz. U. poz. 1045),

4.       Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

5.       Tabela - wysokość dofinasowania