Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XII sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Borowie,

4.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,

5.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,

6.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie w 2012 roku,

7.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na 2012 rok,

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok,

9.      Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok,

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/148/05 Rady Gminy w Borowiu z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

11.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami,

12.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne,

13.  Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

   /-/ Alicja Szaniawska