Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2011 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XIV sesji rady gminy,

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2012 – 2016,

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012,

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2011-2016,

8.      Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami oraz ważniejszych zadaniach zrealizowanych przez Samorząd w 2011 roku,

9.      Zapytania, interpelacje i sprawy różne,

10.  Zamknięcie obrad XIV sesji rady gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

   /-/ Alicja Szaniawska