Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012 roku o godz. 1400, w Zespole Szkół w Głoskowie z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XV sesji rady gminy,

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012,

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2012.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2015.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 -2015.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012,

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2012-2016,

11.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

12.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne,

13.  Zamknięcie obrad XV sesji rady gminy.

 

         Przewodnicząca Rady Gminy

 

              Alicja Szaniawska