Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2012 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XVII sesji rady gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2012 roku.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2012-2016.

7.      Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.

8.      Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

9.      Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad XVII sesji rady gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

       Alicja Szaniawska