Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XX sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 17 września 2012 roku o godz. 1400, w Zespole Oświatowym w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XX sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
z tych okręgów.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Borowiu.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2012-2016.

10.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

11.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

                             Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                    Alicja Szaniawska