ZAPROSZENIE

           

Zapraszam  na  XV sesję Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu
 28 kwietnia 2008 roku o godzinie 1530 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu,
z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad XV sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2008 rok.

5.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2007 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowie  absolutorium
za 2007 rok.

7.      Sprawozdania z działalności za 2007 rok:

·        SP ZOZ

·        GOPS

·        GOK

8.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2007.

9.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

10.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Albert Baran