Z A P R O S Z E N I E

 

Zapraszam na obrady V sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu
30 marca 2011 roku o godz. 1400, w Zespole Szkół w Głoskowie, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie V sesji rady gminy,

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2011 – 2015.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie nie/wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2012.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowie.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.

10.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Posterunkowi Policji w Borowiu za 2010 rok.

11.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami,

12.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne,

13.   Zamknięcie obrad V sesji rady gminy

 

                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                          /-/ Alicja Szaniawska