Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady VIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2011 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie VIII sesji rady gminy,

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2011 – 2015.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

6.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Borowie.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/121/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Borowie.

9.      Sprawozdania z działalności za 2010 rok:

·       SP ZOZ

·       GOPS

·       GOK

10.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami,

11.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne,

12.  Zamknięcie obrad VIII sesji rady gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

        Alicja Szaniawska