Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2013 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXV sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2019.

8.      Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

9.      Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

 

                                    Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                           Alicja Szaniawska