Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
z następującym porządkiem obrad:

1.         Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

4.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnia cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

12.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

13.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                 Alicja Szaniawska