Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2014 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Garwolin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Miasta i Gminy Pilawa zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta i Gminy Pilawa uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Borowie ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Borowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Łopaciance oraz prawa własności budynku.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w pożyczkę długoterminową.

14.  Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

15.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

16.  Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                 Alicja Szaniawska