Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XXXVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 31 marca 2014 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2014 roku.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od gminy Garwolin zadania własnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puznów Stary.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

9.      Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

10.  Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

11.  Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                 Alicja Szaniawska